ENG

Карта на сайта

TU 1203 Crime prevention trough Urban Design and Planning

< Назад към Международни проекти < Назад към Проекти по години TU 1203 Crime prevention trough Urban Design and Planning TU 1203 Crime prevention trough Urban Design and Planning e проект, финансиран от създадената през 1971 г. програма COST  ...

Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество

< Назад към Международни проекти < Назад към ГИС и бази данни < Назад към Проекти по години Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Задачата е част от проект „Български трансгранич...

Визитка Алексиева - Урукова

Светланка Алексиева - Урукова Главен счетоводител Постъпил в НЦТР: 2021 г. Образование: Магистър по счетоводна отчетност и финансов контрол Отговорности: Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялос...

Визитка Антонова

инж. Диана Антонова Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 1998 г. Образование: Магистър по промишлено и гражданско строителство и магистър по географски информационни системи и картогра...

Визитка Бакалова

Диана Бакалова Старши счетоводител Постъпил в НЦТР: 1992 г. Образование: Магистър по финанси и кредит Отговорности: Води счетоводни регистри на дълготрайните материални активи на дружеството, извършва спра...

Визитка Бобев

Арх. Иван Бобев Изпълнителен директор Постъпил в НЦТР: 2022 г. Образование: Магистър по Архитектура – Университет по архитектура, строителство и геодезия, София. Опит и квалификации: Преподавател в Архитектурен факултет пр...

Визитка Букиков

инж. Стоян Букиков Експерт „Транспортна инфраструктура“ Постъпил в НЦТР: 2013 г. Образование: Магистър по транспортно строителство Опит и квалификации: Притежава пълна проектантска правоспособност и опит...

Визитка Василева

инж. Светла Василева Главен експерт „Регионални анализи, транспортна и техническа инфраструктура“ Постъпил в НЦТР: 1973 г. Образование: Магистър по електрически централи, мрежи и системи Опит и квалификации...

Визитка Владев

Урб. Стойчо Владев Специалист „Пространствени анализи, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2021 г. Образование: Магистър по „Урбанизъм“ – УАСГ Проекти: • Изменение на Общ устройствен план на община Кюстендил; • Изменение н...

Визитка Гергинска

инж. урб. Илиана Гергинска Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2000 г. Образование: Магистър по урбанизъм Опит и квалификации: Дългогодишен опит в областта на устройственото плани...

Визитка Димитров

геогр. Димитър Димитров Главен експерт „Регионални анализи, демография, социален сервиз, жилищна политика“ Постъпил в НЦТР: 1980 г. Образование: Магистър по география Опит и квалификации: Опит в сферата...

Визитка Димчев

арх. Иван Димчев Ръководител направление „Териториално и селищно устройство“ Постъпил в НЦТР: 1975 г. Образование: Магистър по архитектура Специализации: “Развитие на градовете” – Сеул, Република Южна Корея; Инстит...

Визитка Дошеков

ик. Стойко Дошеков Главен експерт „Регионални икономически анализи и социален сервиз“ Постъпил в НЦТР: 1979 г. Образование: Магистър по икономика Опит и квалификации: Проектантски опит в областта на териториално...

Визитка Еврев

арх. Петко Еврев Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, туризъм“ Постъпил в НЦТР: 1968 г. Образование: Магистър по архитектура, доктор по териториално и ландшафтно устройст...

Визитка Кермекчиев

урб. Бойко Кермекчиев Експерт „Урбанист, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2006 г. Образование: Магистър по урбанизъм Опит и квалификации: Значителен опит като член на екипи за разработване на устройствени планове (ОУПО, ОУП, ПУП, специа...

Визитка Колев

урб. Милен Колев Експерт "Урбанизъм, културно-историческо наследство" Постъпил в НЦТР: 2007 г. Образование: Магистър по урбанизъм Опит и квалификации: Води кореспонденция с общинските администрации, НИНКН, НАИМ-БАН, исто...

Визитка Коцева

техн. Силвия Коцева Специалист "Геодезия, CAD" Постъпил в НЦТР: 1994 г. Образование: Средно специално по геодезия, фотограметрия и картография Опит и квалификации: Познания в създаването на схеми и бази данни в сфе...

Визитка Кънева

арх. Ира Кънева - Христозова Главен експерт „Териториално и селищно устройство“ Постъпил в НЦТР: 1978 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалификации: Опит в устройственото планиране и опазването на недвиж...

Визитка Минчев

арх. Стефан Минчев Главен експерт „Териториално и селищно устройство“ Постъпил в НЦТР: 1988 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалификации: Дългогодишен опит в устройственото планиране и опазв...

Визитка Миринска

Любка Миринска Главен счетоводител Постъпил в НЦТР: 1992 г. Образование: Магистър по икономика на промишлеността Отговорности: Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на НЦТР ЕАД. ...

Визитка Мотев

арх. Стойчо Мотев Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“ Постъпил в НЦТР: 1988 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалифика...

Визитка Мутафчийска

Д-р урб. Ирина Георгиева Мутафчийска Изпълнителен директор Постъпил в НЦТР: 2021 г. Образование: Магистър по Урбанизъм – Университет по архитектура, строителство и геодезия, Докторска дисертация по „Териториално и ла...

Визитка Насер

урб. Жозеф Зен Насер Експерт „Mорско пространствено планиране, стратегическо, регионално и трансгранично планиране“ Постъпил в НЦТР: 2019 г. Образование: Магистър по „Урбанизъм“ – УАСГ Опит и квалификации: У...

Визитка Никитов

ек. Емил Никитов Главен експерт „Регионални анализи, екология и опазване на околната среда“ Постъпил в НЦТР: 1987 г. Образование: Магистър по география, ландшафтознание и опазване на околната среда Опит и квалификации: П...

Визитка Николова

Урб. Лилия Николова Секретар Постъпил в НЦТР: 2021 г. Образование: Средно специално по строителство и архитектура – СГСАГ „Христо Ботев“ Бакалавърска степен по специалност „Урбанизъм“ – УАСГ Проекти: • Уч...

Визитка Новакова

мат. Мария Новакова Ръководител направление “Информационно осигуряване, ГИС и международни проекти” Постъпил в НЦТР: 1993 г. Образование: Магистър по математика Опит и квалификации: Основен организатор ...

Визитка Пенкова

ик. Вероника Пенкова- Иванова Експерт „Икономически анализи“ Постъпил в НЦТР: 2008 г. Образование: Магистър по публични финанси Опит и квалификации: Експерт в изработването на социално-икономически и финан...

Визитка Пешунова

арх. Камелия Пешунова Главен експерт „Териториално и селищно устройство“ Постъпил в НЦТР: 1983 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалификации: Притежава дългогодишен опит в областта на устройст...

Визитка Рангелов

арх. техн. Апостол Рангелов Специалист „Архитектура, CAD“ Постъпил в НЦТР: 1981 г. Образование: Средно специално по строителство и архитектура Опит и квалификации: Дългогодишен опит в разработването на общи и подробни ...

Визитка Симеонова

Василка Симеонова Касиер-счетоводител Постъпил в НЦТР: 1994 г. Образование: Средно специално по електрическо обзавеждане на промишлени предприятия Отговорности: Отговаря за касовите разплащания, изготвянето н...

Визитка Тина Попова

инж. Тина Попова Експерт „Техническа инфраструктура“ Постъпил в НЦТР: 2015 г. Образование: Магистър строителен инженер Технически Университет Виена, магистър хидроинженер Опит и квалификации: Организация и...

Визитка Тотева

арх. Детелина Тотева Апостолова Главен експерт „Пространствено и регионално планиране, териториално и селищно устройство“ Постъпил в НЦТР: 2008 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалификации: Значителен опит...

Визитка Троева

проф. д-р арх. Веселина Троева Ръководител проект Постъпил в НЦТР: 2011 г. Образование: Магистър по архитектура, доктор по ландшафтно планиране Специализации: Специализация по Ландшафтна архитектура в Унив...

Визитка Хитова

арх. урб. Валерия Хитова Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2019 г. Образование: Магистър по архитектура; Магистър по урбанизъм Опит и квалификации: Умения за систематизиране...

Визитка Ценов

арх. Пламен Ценов Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2005 г. Образование: Магистър по архитектура Опит и квалификации: В качеството си на експерт е участвал в изпълнението на редица договори...

Визитка Шилова–Джаникова

инж. Калина Шилова–Джаникова Експерт „Териториално и селищно устройство, Геодезия, ГИС“ Постъпил в НЦТР: 2017 г. Образование: Магистър по геодезия Опит и квалификации: Участие в проекти с национално, научно, приложн...

Визитка Янакиева

Нина Янакиева Счетоводител Постъпил в НЦТР: 2007 г. Образование: Магистър по счетоводство Отговорности: Отговаря за договорите с клиенти, банковите разплащания и дейностите по управление на човешките рес...

Визитки (template)

проф. д-р арх. Веселина Троева Изпълнителен директор Постъпил в НЦТР: Образование: Опит и квалификации: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been th...

Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка” Директив...

Документи

< За нас Годишни финансови отчети – публикуване 2015 г. Публикувано на 29.06.2016 г. 16:44 ч. 1. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365 2. „ТЪРГОВИЩЕ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300389 3. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300407 4. „Обедине...

Задание за изработване на ОУП на община Бяла Слатина и опорен план

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Задание за изработване на ОУП на община Бяла Слатина и опорен план, 2014 Главната цел на ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА е...

Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г. Междинната оценка на Общинския план за развитие на Столична ...

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курорт Пампорово

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курорт Пампорово Задачата се изпълнява по силата на договор между община Чепеларе и НЦТР ЕАД...

Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови С Решение №199/15.11.2016 г. на Общински съвет-с. Братя Даскалови е одобрен окончателен проект на Общ устро...

Инвестиционен профил на община Омуртаг

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Инвестиционен профил на община Омуртаг Представени са активните фирми на територията на общината. По населени места са представени данни за незастроени урегулир...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица След извършен целеви и проблемен анализ, Интегрираният план за градско възстановяв...

Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата Националният център за териториално развитие е извършил консултантски...

Концепция за пространствено развитие и техническа помощ за отразяване на препоръки по съгласувания на ОУП на община Велинград

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Концепция за пространствено развитие на Община Велинград, 2013 Явявайки се свързващото ...

Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г., 2014

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г., 2014 Концепцията за пространственото развитие e стратегически документ, чието разработване преди ...

Концепция за туристическо райониране на България

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Концепция за туристическо райониране на България В изпълнение на задачата авторският колектив от специалисти на катедра “Туризъм” на Софийския университет и НЦТР извърши следн...

Концепция и схема за пространствено развитие на територията на община Сливо поле

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Концепция и схема за пространствено развитие на територията на община Сливо поле, 2013 КПРО е инструмент за стратегическо пространствено планиране, а не за пряко влия...

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2005-2015 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград 2005-2015 г. Предмет на междинната оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени ...

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005-2015 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005-2015 г. Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР и да прецени...

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г. Междинната оценка на Общинския план за развитие включва анализ на степента на реа...

Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални с...

Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. Задачата ...

Наблюдение и анализ на състоянието жилищния сектор и жилищния пазар, (Мониторинг 2012 г.)

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието жилищния сектор и жилищния пазар, (Мониторинг 2012 г.) Системата за мониторинг на жилищния сектор се поддържа с оглед да обслужи възм...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), 2011

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), 2011 Наред актуалните пручвания на жилищния фонд и жилищния пазар през 2011 г. се пре...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2006 и 2007 г. (Мониторинг)

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2006 и 2007 г. (Мониторинг) Дейността по реализирането на отделните елементи на задачата по нео...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2008 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2008 г. Дейността по реализирането на отделните елементи на задачата по необходимост е паралелна...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2009 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2009 г. Дейността по реализацията на отделните елементи на задачата е перманентен процес, вкл...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2010 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2010 г. Успоредно с традиционните проучания касаещи жилищния фонд и жилищните пазари е направено...

Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г. (в процес на реализация) Националната жилищна стратегия на Република България, заедно с пакет прогр...

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г. Ролята на НКПР като основен пространствен документ на Б...

Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г. НСРР основният документ, който определя стратегическата рамка на държав...

Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към ГИС и бази данни Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г. Областната стратегия на област Варна е документ с интегрален характер, който обхваща съз...

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода 2014-2020 г. Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Кюстендил 2014 -2020 е е управленски документ о...

Областна стратегия за развитие на Област Сливен за периода 2014-2020г., 2013

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на Област Сливен за периода 2014-2020г. Настоящата Областна стратегия за развитие на област Сливен се разработва за средносрочен пер...

Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г. Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е приемн...

Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г. Област Търговище е разположена в Североизточна България. Съставена е от 5 общини :Антоново, О...

Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014-2020 г., 2012 Стратегията отчита резултатите от извършения социално-икономически анализ и генерираните и...

Областна стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014 – 2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2014 – 2020 г. Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен е средносрочен документ за стра...

Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост Главната цел на Общият устройствен план на общинат...

Общ устройствен план и екологична оценка на Община Кюстендил

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ устройствен план и Екологична оценка на Община Кюстендил ОУПО Кюстендил е основа за цялостното устройство на териториите на общината за е...

Общ устройствен план и Екологична оценка на община Малко Търново

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ устройствен план и Екологична оценка на община Малко Търново Общият устройствен план на община Малко Търново (ОУПОМТ) се разработва в съо...

Общ устройствен план на гр. Асеновград и част от землището му

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Общ устройствен план на гр. Асеновград и част от землището му, 2012 С ОУП на гр. Асеновград се предлага решение за пространственото развитие на града и за усвояването на ...

Общ устройствен план на гр. Кърджали

Наименование: Общ устройствен план на гр. Кърджали Възложител: Община Кърджали Година: 2011 г. Авторски колектив: aрх. Ив. Димчев - ръководител Нов устройствен план, който ще замени действащият от 1971 г. ...

Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново представлява последващ етап н...

Общ устройствен план на град Пещера и землището му

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Общ устройствен план на град Пещера и землището му Проектът е разработен на база одобрено Планово задание за изработване на Общ устройствен план на град Пещера.от 2009г.и Договор за п...

Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия

Наименование: Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Самоков Разположение: Град Самоков и крайградската територията, в която попадат части от землищ...

Общ устройствен план на община Благоевград

Наименование: Общ устройствен план на община Благоевград Фаза: Окончателен проект Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, община Благоевград Разположение: Община Благоевград Обща пл...

Общ устройствен план на община Велинград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Общ устройствен план на община Велинград, 2007 Този план е разработен в периода 2008-2013 г. и е одобрен от Общинския съ...

Общ устройствен план на община Панагюрище

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ устройствен план на община Панагюрище Проектът разработва обемно-пространственото развитие на населените места в общината и прилежащата им...

Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия

Наименование: Общ устройствен план на Стара Загора Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Стара Загора Разположение: Град Стара Загора и крайградската територия. Обща площ: 23 493.85 xa Година: 2010 г....

Общ устройствен план Община Долна баня

Наименование: Общ устройствен план Община Долна баня Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Долна баня Разположение: Община Долна баня, е разположена в югоизточната част на Софийска област. От север община Долна баня е ...

Общ устройствоен план на курорт "Язовир Батак"

Наименование: Общ устройствоен план на курорт "Язовир Батак" Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Батак Разположение: Курорт язовир „Батак” е разположен в западните Родопи, община Батак, Област Пазарджик. Отстои на 4 км о...

Общински план за развитие на община Велинград 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на община Велинград 2014-2020 г. Община Велинград е разположена в западния дял на Родопите и е най- го...

Общински план за развитие на община Каварна 2007-2013 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на община Каварна 2007-2013 г. Община Каварна заема площ от 481,4 кв.км, разположена е в най-източната част на Дунавската равнина и заема южн...

Общински план за развитие на община Казанлък 2007-2013 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на община Казанлък 2007-2013 г. Община Казанлък заема площ от 634.4 кв. км. Разположена в централната част на Република България. Намира се в п...

Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.

< Назад към Устройствени планове < Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г. Община Казанлък е разположена в Югоизточния район за планира...

Общински план за развитие на Община Кюстендил 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към Устройствени планове Общински план за развитие на Община Кюстендил 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Кюстендил за периода 2014-2020 г...

Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на община Омуртаг 2014-2020 г. Община Омуртаг заема южната част на Търговищка област и има кръстопътн...

Общински план за развитие на община Тервел 2007-2013 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Общински план за развитие на община Тервел 2007-2013 г. Община Тервел заема площ от 579,7 кв. км, разположена в Североизточна България, западната част на област Добр...

ОУП на община Троян и град Троян

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Общ Устройствен План на община Троян и град Троян В разработения през 2015 г. от Националния център по териториално развитие ОУП на общи...

Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община.

Наименование: Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община. Възложител: ОП "Софпроект" - ОГП Година: 2...

Оценка на регионалното и демографско състояние и жилищния фонд към 01.02.2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Оценка на регионалното и демографско състояние и жилищния фонд към 01.02.2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в...

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“, гр. София

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“, гр. София Проектът предлага зониране и характер на застрояване на териториите, като нормит...

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 2“, гр. София

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 2“, гр. София Проектът предлага зониране и характер на застрояване на териториите, като нормит...

План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна С.О.“Зеленика“ е територия с висока степен на изграденост, въпреки характера си на вилна зона. Основната комуникация захранващ...

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 15- ти м.р., гр. Варна

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 15- ти м.р., гр. Варна Изработването на План за регулация и застрояване на 15- ти м.р. е налож...

Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт - Калотина

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт - Калотина Площадката е решена съгласно заданието и предварителното съгласуване с представители на „Гранична полиц...

Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт - Салаш

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт - Салаш Предлаганото решение за Граничен контролно пропускателен пункт е консултирано в работен порядък със специа...

Подробен устройствен план за улична регулация за курортно ядро „Смолянски езера"

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план за улична регулация за курортно ядро „Смолянски езера" Подробният устройствен план на курортно-туристическо ядро”Смолянски езера” третира една територия о...

Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”

Наименование: Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера” Възложител: Община Смолян Разположение: Община Смолян, КТЯ „Смолянски езера” Обща площ: 635 ха Година: 2011 г. Авторски колек...

Подробен устройствен план – План за улична регулация за урбанизирани зони на територията на ПП „Врачански Балкан”

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план – План за улична регулация за урбанизирани зони на територията на ПП „Врачански Балкан”, 2014 Задачата е разработена на база Договор номер DIR 5113...

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил Подробният устройствен план, респективно планът за регулация и застро...

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил Подробният устройствен план, респ. планът за регулация и зас...

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ТЕЦ „Марица-Изток 3“

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ТЕЦ „Марица-Изток 3“ ПУП-ПРЗ на ТЕЦ „Марица-Изток 3“ представлява актуализация на действащия ПРЗ. Планът определя задължителните реж...

Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към Международни проекти Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламен...

Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема.(

Наименование: Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема. Възложител: Направл...

Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни ПУПланове, съгласно одобрена схема

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни ПУПл...

ПРЗ - ТЕЦ Марица Изток 3

Наименование: ПРЗ - ТЕЦ Марица Изток 3 Възложител: ЕНЕЛ – Марица Изток 3 - АД Разположение: Община Гълъбово, град Гълъбово Обща площ: 120 ха Година: 2011 г. Авторски колектив: арх. Ира Кънева - ръководител ...

Проект за Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Проект за Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регион...

Проекти - Международни проекти

< Назад Международни проекти: • Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони • Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране ...

Проекти - ГИС и бази данни

< Назад ГИС и бази данни: Националният център за териториално развитие използва активно ГИС технологии и продукти в работата си. Това е в пряка връзка със спецификата на задачите и проектите, които изпълнява. Поради дългогодишната си ...

Проекти - основен

Стратегии, концепции и планове Устройствени планове Международни проекти ГИС и бази данни По години Националният център за териториално развитие е уникална за България организация. Създадена е в началото на 60-те години на...

Проекти - Устройствени планове

< Назад Устройствени планове: 2019 • Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони • Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 ...

Проекти по години

< Назад Проекти по години: 2019 • Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони • Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 • Национална ...

Профил на купувача

ОБЯВА „Национален център за териториално развитие“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на част от етаж VI в административна сграда с адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ №16-20, а именно: • помещение №603-605 с обща използваема площ от 58,20 m2,...

ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част

Наименование: ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част Възложител: Община Пазарджик Разположение: Град Пазарджик – западната част на града. Обща площ: 106 ха ( Запад I – 52 ха, Запад II – 54 ха) Година: 2011 г. ...

ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин” - 5 микро район

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин” - 5 микро район Планът за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. “Люлин”- 5 м.р., предхожд...

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012 На основата на задълбочен проблемен анализ са ...

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г. Заемайки второто йерархично ниво в регионалното плани...

Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към Устройствени планове < Назад към ГИС и бази данни Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 Регионалните схеми за...

Социално-икономически анализ на районите в Република България

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Социално-икономически анализ на районите в Република България Задачата се изпълнява по силата на договор с Министерството на регио...

Стратегии и регионално планиране

< Назад Стратегически документи, регионално и местно планиране и развитие 2019 • Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони • Регионални схеми за ...

Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния. Анализи и презентационни материали.

< Назад към Международни проекти < Назад към Проекти по години Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния. Анализи и презентационни материали. МРРБ (Министерство на регионалното развитие и...

Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към Устройствени планове < Назад към ГИС и бази данни < Назад към Международни проекти Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния ...

Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Благоевград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Благоевград Устройствените проучвания дават възможност за преценка на целесъобразността за из...

Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, граничните, планин...

За нас

История на НЦТР Екип Нашите клиенти Профил на купувача Документи Националният център за териториално развитие ЕАД е консултантски и проектантски център към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представлява уникална з...

История на НЦТР

< За нас История на НЦТР Ако погледнем назад в годините, трябва да отбележим няколко важни дати, свързани със създаването на държавни институции, ангажирани да разработват в теоретичен и практико приложен план основите на дейностите по градоу...

Клиенти

< За нас Национално ниво Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на земеделието и храните Министерство на икономиката и енергетиката Областно ниво Областна администрация Варна Областна администрация Сливен ...

Дейности

Националният център за териториално развитие ЕАД осъществява своята дейност в следните основни направления: Стратегическо планиране Обхваща дейности, регламентирани с документите за стратегическо планиране и програмиране съгл...

Проекти

Стратегии и регионално планиране Устройствени планове Международни проекти ГИС и бази данни По години Практиката на НЦТР включва дейности от разработването на подробни устройствени планове за ограничени по обхват територии, ...

Проекти

Регионално развитие Устройствено планиране Международни проекти Всички проекти Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Ц...

Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари

Назад Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари .Националният център поддържа система за мониторинг на жилищния сектор. Тя е реално работеща и поддържана с информация с цел да обслужи възможно по-добре функционирането и управлението...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг)

Назад Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар Ефективното функциониране на възпроизводствения процес в жилищния сектор е свързано с постоянно наблюдение на различните му сфери и условия за съществуването им, за от...

Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г. Областната стратегия на област София-град определя общата стратегическа рамка за развитие в сл...

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020

< Назад Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е приемник на своя първи аналог (ОСР ‘2013). Тя е създадена, за да продължи функцията ...

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ), 2011 Оценката на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ) се извършва ...

Териториалното и селищното устройство на Република България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Република България)

Назад Териториалното и селищното устройство на Република България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Република България) Изданието представя разработената стратегия за териториално и селищно устройство на Република Б...

Устройствено планиране (проекти)

Регионално развитие Устройствено планиране Международни проекти Всички проекти Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Ц...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВ...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич ИПГВР Добрич е разработен от Консорциум „Добрич 2020” ДЗЗ...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище

< Назад към Стратегии и регионално планиране < Назад към Проекти по години < Назад към ГИС и бази данни Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище Проектът „Интегриран план за градско възстановяване ...

Общ устройствен план на град Чирпан и землището му

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години Общ устройствен план на град Чирпан и землището му Общият устройствен план на град Чирпан и землището му определя пространствената и функционална им структура и е основа за компл...

План за улична регулация на к.к.“Чайка”, Община Варна

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години План за улична регулация на к.к.“Чайка”, Община Варна Територията на комплекса е в голяма степен урегулирана и застроена. С ПУР на к.к. “Чайка” е предложено поддържането ...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград .Изработването на ПРЗ на ж.к.”Ален мак”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територията ...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград Изработването на ПРЗ на ж.к.”Еленово 1”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територията...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград Изработването на ПРЗ на ж.к.”Еленово 2”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територията...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука” – Благоевград

< Назад към Устройствени планове < Назад към Проекти по години ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград Изработването на ПРЗ на ж.к.”Орлова чука”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територ...

Mеждународни проекти

Регионално развитие Устройствено планиране Международни проекти Всички проекти Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Ц...

Екип

Арх. Иван Бобев Изпълнителен директор ек. Емил Никитов Главен експерт „Регионални анализи, екология и опазване на околната среда“ арх. Детелина Тотева Апостолова Главен експерт „Пр...

Публикации

2015 31.05.2015 Важна е информираността за възможностите на ГИС технологиите в устройството на територията , Проф. д-р арх. Веселина Троева, Градът.bg 31.05.2015 ГИС отдавна са задължителен елемент при изготвяне на устройствени планове , Мария Новакова, ...

Новини

23.01.2022 г. Проф. д-р. арх. Троева ни напусна завинаги на 19.01.2022 г. За всички нас, колектива на НЦТР, това е изключителна загуба. Тя беше с нас повече от 10 години и направи изключително много за Националния център, за екипа, за младите к...

Контакти

Свържете се с нас: Тел: 02/9 800 308, Факс: 02/9 800 312 E-mail: office@ncrdhp.bg Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20