ENG

< Назад към Международни проекти
< Назад към Проекти по години

TU 1203 Crime prevention trough Urban Design and Planning

TU 1203 Crime prevention trough Urban Design and Planning e проект, финансиран от създадената през 1971 г. програма COST  за научно и технологично сътрудничество в Европа, която подпомага създаването на контакти и тематични мрежи, както и обмен на знания в няколко тематични области.

Целта на проекта е да доразвие съществуващите знания и да разпространи нови знания и иновативни подходи за създаване на по-безопасна градска среда чрез методите на градското планиране и дизайн, ландшафтната архитектура и транспортното планиране. В обхвата на проекта попадат насилието, посегателствата върху собствеността и личността,  конфликтите, анти-социалните прояви и поведение, престъпленията в транспортната система (в превозните средства на МОГТ, спирките, в железопътните и авто- гарите) и др. Тази цел ще бъде постигната чрез обмен на теоретични знания и на практически опит, натрупан в работата на местни власти и общности, доброволни групи и полиция в поредица от работни срещи, семинари, конференции, публикации и обмен на опит в територии с успешно реализирани проекти за интегрирано градско обновяване.

В проекта участват представители на академичната общност и изследователи, на общините, на местната полиция, проектанти от различни професионални области (архитекти, урбанисти, социолози, икономисти, ландшафтни архитекти и инженери) от общо 24 страни от ЕС и Израел.

НЦТР ЕАД участва със свой представител в Комитета за управление на проекта, подпомаган от младшия експертен състав в разпространяването на информацията по темата и с желанието да подпомогне въвеждането на европейските стандарти за безопасна градска среда в България.

OSR_SF_2013_roads2

Година:
2014

Статус: 
В разработка

Екип:
Ръководител на проекта е проф. Клара Кардия от Архитектурния факултет на Университета в Милано, съавтор на публикуваните на 4 езика Методически указания за проектиране на безопасна градска среда.