ENG

Националният център за териториално развитие ЕАД е консултантски и проектантски център към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представлява уникална за България организация. НЦТР е наследник на известния научно-изследователски и проектантски институт КНИПИТУГА, създаден през 1960 година с цел разработване на аналитични и стратегически документи в сферата на териториалното устройство. Центърът е изпълнител на някои от най-значимите планови и стратегически документи за страната.

Новини

Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространената информация на 31.05.2024г. в медиите от пресцентъра на МРРБ, ръководството на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД (НЦТР ЕАД), би искало да поясни следното:
1. Официални резултати от одита извършен от дирекция “Вътрешен одит”, МРРБ до момента не са предоставени на НЦТР ЕАД.
2. По цитираните в медиите два договора следва да се отбележи:
2.1. НЦТР ЕАД ЕАД е изпълнил и други договори със същия или сходен предмет на дейност. Дружеството не само разполага с необходимия експертен екип в трудовоправни отношения, но и е единствената структура в страната с признат от Европейската комисия професионален опит в тази област.
2.2. Към настоящият момент НЦТР ЕАД изпълнява стриктно и в срок задълженията си по договорите, предавайки на Възложителя МРРБ изготвените материали в съответствие с Техническите спецификации.
3. Въвличането на НЦТР ЕАД в публично говорене с фрагментарно направени изводи от одитен доклад е некоректно. Някой умишлено заблуждава министъра на регионалното развитие и благоустройството.
4. Уронването на доброто име и престиж на специализирано държавно дружество НЦТР ЕАД е недопустимо. Ръководството на дружеството ще предприеме необходимите действия, за да защити над 65 годишната отлична репутация на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД и принципала си Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Националният център за териториално развитие (НЦТР) осъществява следните основни дейности:

 • Разработва изискваните от Закона за регионално развитие стратегически планови и програмни документи – общински и регионални планове за развитие, областни стратегии, Национална стратегия за регионално развитие, концепции и схеми за пространствено развитие;
 • Разработва устройствени планове – общи устройствени планове на общини (ОУПО), градове (ОУП) или специфични зони, подробни устройствени планове (ПУП);
 • Разработва нормативни документи в областта на устройственото планиране и регионалното развитие;
 • Разработва анализи и стратегически документи с национално значение, свързани с ключови политики за територията на страната;
 • Извършва прединвестиционни проучвания за влиянието на големи инфраструктурни проекти върху пространственото развитие;
 • Периодични анализи и мониторинг в областта на жилищната политика;
 • Поддържа статистическа и ГИС информационна база данни за територията на страната;
 • Участва в международни проекти и прояви;
 • Предоставя възможност за студентски стажове.

Анализите, експертизите, стратегиите, програмите и тематичните проекти на центъра са основно в следните специализирани области:

 • регионално развитие;
 • устройство на територията и архитектура;
 • жилищна политика;
 • административно-териториално устройство и  местно самоуправление;
 • демографски процеси;
 • социална, пазарна и техническа инфраструктура;
 • екологични проблеми и проблеми на ландшафта;
 • състояние на природата и природната среда;
 • географски информационни системи и бази данни;
 • междурегионално и трансгранично  сътрудничество.

НЦТР ЕАД предлага информационни услуги за различни сфери на регионалното развитие, извършва прединвестиционни проучвания, устройствени планове, комплесни и специализирани стратегии и програми за регионално и местно развитие, изработва картни материали.

НЦТР ЕАД притежава сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 за изготвяне на устройствени схеми и планове, нормативни документи, инвестиционни проекти, стратегии, планове и програми за регионално развитие, проучване, консултиране и повишаване на квалификацията.