ENG

< За нас

История на НЦТР

Ако погледнем назад в годините, трябва да отбележим няколко важни дати, свързани със създаването на държавни институции, ангажирани да разработват в теоретичен и практико приложен план основите на дейностите по градоустройството, териториалното устройство и районното планиране, които днес обобщено формират дейността на Националния център за териториално развитие.

През 1949 година е създаден Институтът по градоустройство и архитектура (ИГА), по-късно прераснал в Научноизследователски институт по градоустройство и архитектура (НИГА).
През 1960 година е създаден Институтът по районно териториално планиране (ИРТП).
През 1971 година НИГА и ИРТП са обединени в Научноизследователски и проектантски институт по териториално устройство (НИПИТУ), прераснал през 1976 година в Комплексен научноизследователски и проектантски институт по териториално устройство, градоустройство и архитектура (КНИПИТУГА). Негов приемник след 1990 година е сегашният Национален център по териториално развитие (НЦТР).

Периодът на КНИПИТУГА до 1990 година е най-плодотворният в развитието на институцията по устройство на територията. През този период е създаден Единнният териториалноустройствен план (ЕТУП), получил положителни оценки на експертно и високо национално и партийно ниво, което е отразено в редица правителствени документи и множество публикации. Успоредно с ЕТУП в института са изработени районни териториално устройствени планове на Черноморското и Дунавското крайбрежия, на планински и полупланински райони. Изготвени са и редица териториално устройствени планове на локално ниво в общините (селищните системи). Разработени са основните положения за развитие на системата за комплексно обществено обслужване, редица научни и проектантски задачи и се формират в методологичен аспект основите на териториалното и селищното устройство. Излизат поредица нормативни документи на правителството, подготвени в института. Единният териториално-устройствен план се разработва в няколко обвързани, интегрирани направления или системи : „Труд“, „Обитаване“, „Отдих“, „Обществено обслужване“,„Техническа инфраструктура”, „Селищна мрежа“, „Единни режими“, „Природна среда“, „Културно наследство“, “Нормативи”. Разработките на ЕТУП и неговите функионални и интегриращи системи имат сериозно методологическо и практико-приложно значение за практиката на пространствено планиране в страната през 70-те и 80-те години.

Паралелно с разработването на ЕТУП и на териториално устройствените планове на регионално и локално ниво в специализирано звено на института се разработват множество общи и подробни градоустройствени планове на редица градове, а също научни и приложни експериментални разработки по градоустройствено планиране.

Общата численост на персонала в този период надхвърля 300 души научни сътрудници, проектанти и помощен персонал. Комплексният характер на задачите определя наличието на специалисти с най-разнородни специалности. В Института работят архитекти, инженер-земеустроители, инженери-комуникатори, икономисти, географи, иконом-географи, агрономи, лесовъди, озеленители, геолози, биолози, математици и др. В процеса на работата се създават кадри, каквито, поради мултидисциплинарния характер на дейността на Института, не могат да бъдат създадени на друго място в страната. Заслужава да се отбележи международната дейност на Института и отделни специалисти в разработването на проекти, различни изследвания и консултантско участие в редица страни: Кралство Мароко, Народна република Ангола, Етиопия, Украйна, Сирия, Замбия, Виетнам, Лаос, Куба.

С наименованието КНИПИТУГА институтът развива дейността си до 1990 г. С разпореждане на Бюрото на Министерския съвет от 1.01.1990 г. е извършена ликвидация и на мястото на КНИПИТУГА се създава НЦТСУ (Национален център по териториално и селищно устройство), с бюджетна част с направления, изградени по функционален принцип. Създава се Консултантско-експериментален център (КЕС), със самостоятелна стопанска дейност, с ателиета: “Задгранично проектиране”, “Обществени центрове”, “Инженерни мрежи”, “Геодезия”. Съгласно Разпореждането, предметът на дейност на Центъра е: “научно и проектно осигуряване на стратегията, прогнозите, програмите, плановете и нормативните документи на национално, регионално и местно равнище в областта на териториалното и селищното устройство”.

С Постановление на Министерския съвет N 134/10.07.1991 г. НЦТСУ се преобразува в “Национален център по териториално и селищно устройство, регионално развитие и архитектура” (НЦТСУРРА), с численост на персонала 200 бр. Под това наименование Центърът просъществува по-малко от три месеца. Резултат на нова ликвидация е създаването (от 1.01.1992 г.) на НЦТРЖП (Национален център по териториално развитие и жилищна политика) със същата структура плюс новото направление “Жилищна политика”. Статутът на центъра е: Държавна организация на подчинение на Министерството на териториалното развитие и строителството, в съответствие с ПМС № 236/1991 г. Управлението на Центъра се осъществява от Генерален директор и трима заместник-генерални директори. Общата численост на постоянния персонал е 150 човека. Предметът на дейност на Центъра е: регионално развитие, териториално и селищно устройство, местно самоуправление и местна администрация, жилищна политика, техническа инфраструктура. Изпълнява международни ангажименти по предмета на дейността си, като: представя Република България в Комитета по населените места при ИК за Европа на ООН, в Комисията по населените места “ХАБИТАТ” на ООН, в Управителния комитет по местна и регионална демокрация към Съвета на Европа и други международни организации по предоставени пълномощия от МТРС; съществува двустранно и многостранно сътрудничество с отделни страни, агенции, фондации, институти и др.; участва в разработването на международни проекти. През този период по-важни разработки в страната са: “Стратегия за териториално развитие на Република България”, регионални стратегии, трансгранично сътрудничество със съседни страни, влияние на мостовете на р.Дунав, териториалноустройствени планове на общини, общи градоустройствени планове, транспортно-комуникационни планове, застроителни планове на градски центрове, промишлени и транспортни зони, жилищни комплекси и курортни зони и селища, директивни планове и ЗРП на безмитни зони и на гранични пунктове, паркоустройствени планове, архитектурни проекти на жилищни и административни сгради.

През 1999 г. нова ликвидация води до регистрирането на “Национален център за териториално развитие”ЕАД (Решение N 1/23.12.1999 г. на Софийски градски съд), с предмет на дейност, продължаваща традициите. В синхрон с новите условия се променя и числеността на състава, някои структури се обединяват, някои от дейностите отпадат постепенно за сметка на други.

В НЦТР продължава дейността по разработване на нормативната база по устройство на територията и по регионално развитие. Центърът е основно разработващо звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С прякото участие на специалисти от Центъра са подготвени Стратегия за териториално развитие на страната, Законът за устройство на територията и Законът за регионално развитие както и поредица от подзаконови нормативни документи, планове, стратегии и програми, които изиграха важна роля в подготовката на страната за членство в Европейския съюз. В НЦТР се осъществява успешно дейност по проучването и внедряването на европейския опит по регионално планиране и развитие, пречупвайки го сполучливо през нашите национални условия и особености. НЦТР разработва Националната стратегия за регионално развитие, Националната концепция за пространствено развитие, планове за развитие на районите от ниво 2, редица областни стратегии и общински планове за развитие, редица общи и подробни устройствени планове на градове, на селищни образувания-курорти, на жилищни комплекси, на производствени зони и др. НЦТР организира и провежда семинари и конференции по разясняване на нормативната уредба на регионалното развитие и устройството на територията пред областните и общинските администрации.

Националният център за териториално развитие, като съхранител и носител на най-добрите национални традиции в устройственото и регионалното планиране е и ще бъде пряко ангажиран в разработването и прилагането на националната политика за пространствено планиране и постигане на балансирано развитие на територията и на хармонична жизнена среда.

Повече подробности за историята на развитието на териториалното устройство у нас, директно свързана с историята на НЦТР, можете да научите ТУК