Проекти Новини Структура Публикации Услуги Библиотека За контакти
За нас
25-11-2014 г. Новини
Националният център за териториално развитие (НЦТР-ЕАД) е консултантска и проектантска фирма към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наследник е на известния научно-изследователски и проектантски институт КНИПИТУГА (създаден а през 1960 г.). Центърът продължава традицията в предмета на дейност , но вече в пазарни условия. Анализите, експертизите, стратегиите, програмите и тематичните проекти на центъра са основно в следните специализирани области :

 • регионално развитие
 • устройство на територията и архитектура
 • жилищна политика
 • административно-териториално устройство и местно самоуправление
 • междурегионално и трансгранично сътрудничество и европейска интеграция
 • демографски процеси
 • социална, пазарна и техническа инфраструктура
 • екологични проблеми и проблеми на ландшафта
 • изработване на кадастрални , топографски и други геодезически планове и карти
 • географски информационни системи
 • състояние на природата и природната среда
 • европейска интеграция - участие в Съвета на Европа

  НЦТРЖП извършва още проектозаконодателна, експертно-консултантска и квалификационна дейност (осъществява се обучение на кадри от местните и регионални власти) с отношение към административно-териториалното устройство и местното самоуправление, използване на финансовите ресурси от специализирани програми на ЕС.

  Предлага информационни услуги за различни сфери на регионалното развитие, извършва прединвестиционни проучвания, териториално-устройствени, градоустройствени и застроителни планове, комплесни и специализирани стратегии и програми за регионално и местно развитие, изработва картни материали. .

  Центърът следи и анализира чрез новоизграждащата се Национална информационна мрежа за специфичните проблеми на регионите и на отделни селища, издирва, оценява и лансира перспективни местни проекти, с цел да бъдат намерени подходящи и заинтересовани вътрешни и външни инвеститори, оказва методическа и практическа помощ на общините по предпресъединителни фондове към ЕС.

  НЦТРЖП сътрудничи с органите на централната държавна власт и на местното самоуправление, с висши учебни заведения, научни институти, неправителствени организации и др.

  Експерти от НЦТРЖП представляват България в международни организации и форуми на Съвета на Европа по проблемите на местните и регионалните власти, регионалното развитие, транграничното коопериране, устойчивото развитие на населените места.

  Центърът поддържа контакти с аналогични институции от Европа, използва възможностите на Световната банка, Британския Ноу-хау фонд, Американската агенция за международно развитие, фондовете на Европейската общност и други, в помощ на общините, областите, районите за планиране в Р България.

  През 1998-2001 г. в Националния център за териториално развитие са разработени проектите на Закона за регионално развитие и свързаните с него подзаконови актове (критерии за определяне на районите за целенасочено въздействие и правилник за организацията и дейността на съветите за регионално развитие), измененията в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, Националният план за регионално развитие и регионалната част на Националния план за икономическо развитие, областни планове за развитие (в т.ч. за София), общински стратегии за развитие, градоустройствени, кадастрални, застроителни и регулационни планове с цифрови модели и компютърна обработка (като примери могат да се посочат Общият градоустройствен план на София, планове за управление на защитени територии, като природния парк Витоша, градоустройствени планове на морски и планински курортни комплекси и центрове като Златни пясъци, Банско и др.).

  Представяне на НЦТР ЕАД:

  Проекти • Текст