ENG

Националният център за териториално развитие ЕАД е консултантски и проектантски център към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представлява уникална за България организация. НЦТР е наследник на известния научно-изследователски и проектантски институт КНИПИТУГА, създаден през 1960 година с цел разработване на аналитични и стратегически документи в сферата на териториалното устройство. Центърът е изпълнител на някои от най-значимите планови и стратегически документи за страната.

НЦТР осъществява следните основни дейности:

 • Разработва изискваните от Закона за регионално развитие стратегически планови и програмни документи – общински и регионални планове за развитие, областни стратегии, Национална стратегия за регионално развитие, концепции и схеми за пространствено развитие;
 • Изработва устройствени планове – общи устройствени планове на градове, общини или специфични зони, подробни устройствени планове;
 • Разработва нормативни документи в областта на устройственото планиране и регионалното развитие;
 • Наблюдава и анализира населените места и териториалните общности във връзка с тяхната категоризация;
 • Извършва прединвестиционни проучвания за влиянието на големи инфраструктурни проекти върху пространственото развитие;
 • Провежда квалификационна дейност – обучение на кадри от местните и регионални власти за участие в провеждането на регионалната политика и управление на средствата от фондовете на ЕС;
 • Поддържа и актуализира информационна база данни за територията на страната;
 • Издава информационни и обзорни материали за териториалните общности;
 • Участва в международни проекти и прояви.

Анализите, експертизите, стратегиите, програмите и тематичните проекти на центъра са основно в следните специализирани области:

 • регионално развитие;
 • устройство на територията и архитектура;
 • жилищна политика;
 • административно-териториално устройство и  местно самоуправление;
 • демографски процеси;
 • социална, пазарна и техническа инфраструктура;
 • екологични проблеми и проблеми на ландшафта;
 • състояние на природата и природната среда;
 • изработване на кадастрални, топографски и  други геодезически планове и карти;
 • географски информационни системи и бази данни;
 • междурегионално и трансгранично  сътрудничество.

НЦТР ЕАД предлага информационни услуги за различни сфери на регионалното развитие, извършва прединвестиционни проучвания, устройствени планове, комплесни и специализирани стратегии и програми за регионално и местно развитие, изработва картни материали.

Дружеството притежава сертификат за управление на качеството BG349/09 по ISO 9001 за изготвяне на устройствени схеми и планове, нормативни документи, инвестиционни проекти, стратегии, планове и програми за регионално развитие, проучване, консултиране и повишаване на квалификацията.