BG

Териториалното и селищното устройство на Р. България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Р. България)

Наименование: Териториалното и селищното устройство на Р. България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Р. България)
Възложител:
Година: 1994 г.
Авторски колектив: Н. Григоров.
 

Изданието представя разработената стратегия за териториално и селищно устройство на Република България, завършена в края на 1989 г. и актуализирана през 1990 г.

Оценено е състоянието и бъдещето на българската територия на прага на XXI век с помощта на системния и моделния подход.

Анализирани са очертаните тенденциите на развитие в макро, мезо и микроструктурата на националната територия с отчитане на комплексното въздействие на външните и вътрешните фактори.

В рамките на стратегическите прогнози са формулирани политиките за устойчиво развитие по отношение на силно и слабо урбанизираните и природните територии като са използвани икономически, социални и екологически критерии.

Разгледани са насоките за усъвършенстване на опорния скелет на националната селищна мрежа и модела на техническата инфраструктура.

Посочени са общите изисквания, касаещи устойчивото развитие на отделните административни и неадминистративни региони на страната и необходимостта от усъвършенстването на системата за управление на територията.

Независимо от динамиката на механизмите за реализация, основната цел на стратегията, концепцията и моделът за устойчиво развитие е “отварянето” на националното физическо пространство и неговото по-нататъшно интегриране в Балканския регион и в Европа.