BG
Наименование: ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р.
Фаза:
Възложител: Столична Община
Разположение: ж.к.”Люлин-5м.р.” се намира в югозападната част на Район „Люлин”, град София, при граници: югозапад и юг-бул. „Добринова скала”; североизток – бул. „Райко Даскалов”; югоизток – бул. „Панчо Владигеров”.
Обща площ: 43 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
ст.н.с. арх. Петко Еврев – архитектура и градоустройство, инж. Надежда Ярловска – регулация и геодезия, инж. Наталия Денева – регулация и геодезия, инж. Койчо Бояджиев – комуникации, л.арх. Красина Цекова – ландшафтна архитектура, инж. Венцислав Костадинов – електрификация, инж. Спас Събев – водоснабдяване и канализация, инж. Иванка Милкова–Печева – топлоснабдяване, инж. Светла Василева – инженерни мрежи

Планът за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. “Люлин”- 5 м.р., предхождан от Специализирано проучване на състоянието на територията е разработен от “НЦТР”ЕАД в изпълнение на “Специализираната програма за преструктуриране на жилищните комплекси, подобряване на средата им, и съхраняване на благоустроените площи в междублоковите пространства” на Столична община. Изработването на ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р., e наложен от факта, че действащият ПРЗ за територията, към настоящия момент е твърде остарял. Настъпили са съществени изменения в социално-икономическата и нормативно – правната среда и са налице нови обществените процеси в периода след 1992г. Наличната градоустройствена планова основа е непригодна в новите условия на възстановeна поземлена собственост и при наличието на инвестиционни намерения. Действащият ЗРП на ж.к. “Люлин – 5 м.р.” е до голяма степен реализиран, но има много реституирани имоти, част от които са получили устройствен статут на УПИ.

С разработения от “НЦТР” ЕАД ПУП е изпълнена основната цел на Възложителя, в следните аспекти:

• създадена е единна планова основа за територията, съобразена с приетия ОУП на град София, с актуалните изисквания на новоприетата кадастралната карта за територията на “Люлин” и др;

• изследвани са възможностите за съхраняване на зелените площи и осигуряване на необходимото озеленяване в предвидените УПИ за застрояване в междублоковите пространства, при изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 4 и чл.3, ал. 2, т. 2 от ЗУЗСО;

• планирана е техническата инфраструктура, в т.ч. паркирането, уличната мрежа, инженерните системи и др;

• определена е структурата на система “Обитаване”, в насока за подобряване на жизнената среда на обитателите на комплекса;

• осигурено е необходимото обществено обслужване за територията;

• разрешени са проблемите, свързани с реституираните имоти в междублоковите пространства, засягащи реализирани благоустройствени мероприятия и в максимална степен е намерена възможност за тяхното урегулиране.
Люлин - 5 микрорайон