BG

Publications for NCRD in the media

29-07-2014

По повод на разработваната Концепция за туристическо райониране на България (съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски)

Електронно издание на вестник „Днес“

21-11-2013

По повод на награда за ГИС карта от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София“, връчена на годишното честване на световен ГИС ден

За повече информация

10-10-2013

„ИПГВР София“ е представен на изложбата ГРАДЪТ 2013

По повод разработването на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София“

За повече информация

22-12-2012

По повод разработването на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София“

Електронно издание „Форум „Градът““

Published materials and developments of NCRD

2013

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 г.

Икономически портал на област Стара Загора

   

Концепция за пространствено развитие на България.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За повече информация

2006 г.

Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно-териториално устройство

Министерски съвет – Портал за децентрализация

Доклад на НЦТР