BG

National and Regional Strategy Documents. Planning Documents.

2019
Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035

2018
Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria

2017

2016

2015

2014
Концепция за туристическо райониране на България (съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски)
Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм – по програма ОПАК,
Концепция за пространствено развитие на община Самуил – по програма ОПАК,
Концепция за пространствено развитие на община Каспичан 2014-2020 г.
Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.
Изготвяне на Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2013 г.
Общ устройствен план (ОУПО) на община Малко Търново

2013
Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020
Пространствена концепция на община Сливо поле
Планово задание за ОУП на община Чирпан 2014-2020 г.
Общински план за развитие на Чирпан 2014-2020 г.
Общински план за развитие на Омуртаг 2014-2020 г.
Общински план за развитие на Велинград 2014-2020 г.
Изготвяне на бюджетна част към инвестиционната програма на гр. Велико Търново.
Концепция за пространствено развитие и техническа помощ за отразяване на препоръки по съгласувания на ОУП на община Велинград
Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции за публична инфраструктура в селските райони за периода 2014-2020 г. по договор с МЗХ
Общ устройствен план на община (ОУПО) Панагюрище
Общински план за развитие на Казанлък 2014-2020 г.
Общ устройствен план на община (ОУПО) Велинград
Наблюдение и анализ на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг 2012 г.)
Концепция за пространствено развитие на община Полски Тръмбеш

2012
National Spatial Development Concept of the Republic of Bulgaria for the period 2013 – 2025
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Общ устройствен план на град Чирпан
Областна стратегия за развитие на област Търговище 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.
Междинна оценка на Общински план на Община Чирпан
Общ устройствен план (ОУПО) на община Асеновград
Общ устройствен план (ОУПО) на община Пещера

2011
Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг)
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари
Междинна оценка (МО) на Областна стратегия за развитие (ОСР)-София
Междинна оценка (МО) и Актуализиран документ за изпълнение (АДИ) на Областна стратегия за развитие (ОСР) Стара Загора
Междинна оценка (МО) и Актуализиран документ за изпълнение (АДИ) на Областна стратегия за развитие (ОСР) Шумен
Междинна оценка (МО) на Областна стратегия за развитие (ОСР) Монтана
Междинна оценка (МО) на Областна стратегия за развитие (ОСР) Благоевград

2005
План за развитие на община Стара Загора за периода 2007 – 2013 г.
Стратегия за развитие на област Варна за периода 2007 – 2013 г.
Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005-2015 г.
План за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007 – 2013 г.
Стратегия за развитие на област Разград за периода 2007 – 2013 г.
Стратегия за развитие на област Търговище за периода 2007 – 2013 г.
Стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Балчик за периода 2007 – 2013 г.
Планове за развитие на община Каварна за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Несебър за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Самоков за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Търговище за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Костинброд за периода 2007 – 2013 г.
План за развитие на община Казанлък за периода 2007 – 2013 г.

2004
Стратегия за Регионално развитие на Република България
Инструкция за съгласуване на Националната стратегия за регионално развитие с Националната комплексна устройствена схема

2003
Устойчиво развитие на селски райони
Стратегия за устойчиво регионално развитие на област Велико Търново
Стратегия за устойчиво регионално развитие на област Благоевград

2001
Укрепване на общинския и регионален капацитет в Югоизточния район, 2001г

1994
Териториалното и селищното устройство на Р. България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Р. България)