BG

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград

Наименование: ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград
Фаза: ПРЗ-Актуализация-еднофазно
Възложител: Община Благоевград
Разположение: Община Благоевград, град Благоевград, местност ж.к. “Еленово 1”; при граници: изток – бул.”Симеон Радев”; север – ж.к.”Орлова чука”; запад –ж.к.”Еленово 2”, юг – с бул.”Пейо Яворов”.
Обща площ: 42 ха
Година: 2009 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
арх. Борислав Георгиев, инж. Надежда Ярловска, ик. Кирил Йорданов, инж. Светла Василева
Консултанти:
проф.арх. Атанас Ковачев, инж. Димитър Топлийски
Изработването на ПРЗ на ж.к.”Еленово 1”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територията е твърде остарял. Настъпили са съществени изменения в социално-икономическата и нормативно – правната среда и са налице нови обществени процеси в периода след 1992г. Наличната градоустройствена планова основа е непригодна в новите условия на възстановeна поземлена собственост и при наличието на инвестиционни намерения, както и не е съобразена с постановките на разработвания ОУП на град Благоевград и с актуалните изисквания на новоприетата кадастралната карта за територията.

С разработения от “НЦТР” ЕАД ПУП е изпълнена основната цел на Възложителя, в следните аспекти:

• създадена е единна планова основа за територията, съобразена с проектните постановки на ОУП на град Благоевград, с новоприетата кадастралната карта и др;

• изследвани са възможностите за съхраняване на зелените площи и осигуряване на необходимото озеленяване в междублоковите пространства;

• планирана е техническата инфраструктура, в т.ч. паркирането, уличната мрежа, инженерните системи и др;

• определена е структурата на система “Обитаване”, в насока за подобряване на жизнената среда на обитателите на комплекса;

• осигурено е необходимото обществено обслужване за територията;

• разрешени са проблемите, свързани с реституираните имоти в междублоковите пространства, засягащи реализирани благоустройствени мероприятия и в максимална степен е намерена възможност за тяхното урегулиране. Приложен е чл. 16 от ЗУТ по отношение на всички новореституирани имоти.

 

Еленово 1