BG

План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна

Наименование: План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна
Фаза: ПУР-еднофазно
Възложител: Община Варна
Разположение: Община Варна, СО “Чайка”; при граници: север-м. „Баба Алино“, к.к.”Златни пясъци”и к.к.“Ривиера“;запад –С.О.”Ален Мак”; юг–к.к.”Св. св. Константин и Елена”, изток–Черно море.
Обща площ: 177 ха
Година: 2009 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
арх. Борислав Георгиев – градоустройство, инж. Надежда Ярловска – регулация, инж. Наталия Денева – регулация, инж. Койчо Бояджиев – комуникации, инж. Петър Добрев – Ел, инж. Пламен Кетипов – ВиК, инж. Росица Стоянова – ВиК, Слава Димитрова

Територията на комплекса е в голяма степен урегулирана и застроена.

С ПУР на к.к. “Чайка” е предложено поддържането и запазването на основните съществуващи комуникации при осигуряване на достъп до всеки поземлен имот, като максимално са съобразени действащите и процедирани ПУП. Новите улици са класифицирани и съобразени с ОУП на Варна. С ПУР са определени и решени разположението, класификацията и параметрите на:

• първостепенната и второстепенната улична мрежа;

• кръстовищата и възлите от първостепенната и второстепенната улична мрежа;

• пешеходните пространства и алеи;

• спирките на МОПТ;

• велоалеи и др.

Уточнени са техническите характеристики, основните и локалните платна за движение, бордюрните линии, разделителните и изолационните зелени ивици, броят на пътните ленти, начинът на обслужване на прилежащата територия, входовете на прилежащите обекти с масов достъп на хора и др.

Публичното озеленяване в комплекса е представено от дерета или изключително стръмни и трудни за обслужване терени. Предвид сложната геоморфологична обстановка на територията на к.к. “Чайка”, за целите на ПУР е проучена и изработена и схема на геозащитни мероприятия и съоръжения.

Отразени са изградените в местност “Кабакум” противосвлачищни укрепителни съоръжения – отводнителни шахти, хоризонтални дренажи, дренажни ребра и технологичните пътища към тях /временни пътища/, както и предприетите укрепителни мероприятия в свлачище “Трифон Зарезан”–временни пътища за достъп до сондажни площадки.