BG

План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

Наименование: План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна
Фаза: ПУР-еднофазно
Възложител: Община Варна
Разположение: Община Варна, СО “Зеленика”; при граници: север и запад – ДГФ /ПИ 11, ПИ 13 и масив 10 и 75 по КВС/, юг –новоурбанизирана територия от земеделски земи /ПИ 53 и масив 61 по КВС/, изток –кв. Галата изток – бул.”Симеон Радев”
Обща площ: 102 ха
Година: 2009 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител
арх. Борислав Георгиев – градоустройство, инж. Надежда Ярловска – регулация, инж. Наталия Денева – регулация, инж. Койчо Бояджиев – комуникации, инж. Петър Добрев – Ел, инж. Пламен Кетипов – ВиК, инж. Росица Стоянова, инж. Светла Иванова, Слава Димитрова

С.О.“Зеленика“ е територия с висока степен на изграденост, въпреки характера си на вилна зона. Основната комуникация захранваща зоната е пътя свързващ Варна с южните територии, предвидени за урбанизиране в проекта за ОУП на Варна. Имотите се захранват предимно от неблагоустроени и задънени улици /тупици/ с профили min 3,5 м. Липсват публични паркоместа.

С ПУР се предлага достъп до всеки поземлен имот, като новите улици са класифицирани и съобразени с ОУП на Варна. С ПУР са определени и решени разположението, класификацията и параметрите на:

• първостепенната и второстепенната улична мрежа;

• кръстовищата и възлите от първостепенната и второстепенната улична мрежа;

• пешеходните пространства и алеи;

• спирките на МОПТ и др.

Уточнени са техническите характеристики, основните и локалните платна за движение, бордюрните линии, разделителните и изолационните зелени ивици, броят на пътните ленти, начинът на обслужване на прилежащата територия, входовете на прилежащите обекти с масов достъп на хора и др.

Предвидени са терени за публично озеленяване в комплекса.