BG
Наименование: Общ устройствен план на община Благоевград
Фаза: Окончателен проект
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, община Благоевград
Разположение: Община Благоевград
Обща площ: 62009.64 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Б. Борисов – ръководител
д-р арх. П. Еврев, арх. Ст. Мотев, арх. Б. Георгиев, геогр. П. Митева, ик. К. Йорданов, д-р Ю. Спиридонова, мат. М. Новакова, Д. Димитров, инж. Св. Василева, инж. Ст. Еленков, инж. Н. Ярловска, инж. Ел. Бабачева, екол. Е. Никитов, урб. Б. Керемекчиев, урб. Т. Калчинова
Консултанти:
проф. д-р арх. Ат. Ковачев, инж. К. Бояджиев, инж. Д. Топлийски
 

Основната цел на Общия устройствен план на община Благоевград е да предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, за да се превърне в район с висок икономически растеж и повишено благосъстояние на населението, с развита биснес, социална и техническа инфраструктура, съхранена околна среда, духовен център на Югозападна България.

Основните задачи на ОУП е да определи:- общата структура на територията на общината;

- местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания, земеделските територии, горските територии, териториите за природозащита, защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

- общият режим на устройство на всяка от териториите със съответните правила и нормативи;

- разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

- териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство, териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита, териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени мероприятия и естетическо оформяне;

- правила и нормативи за прилагане на устройствения план съобразно местните и регионални характеристики на община Благоевград.

ОУП осигурява устройствена основа и условия за опазването и социализирането на богатото недвижимо културно наследство.