BG
Наименование: Общ устройствен план на гр. Кърджали
Възложител: Община Кърджали
Година: 2011 г.
Авторски колектив: aрх. Ив. Димчев – ръководител

Нов устройствен план, който ще замени действащият от 1971 г.