BG

Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.

Наименование: Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.
Възложител: Областна администрация на София град
Година: 2013 г.
Авторски колектив: проф. д-р арх. Веселина Троева – ръководител екип, стратегически пакет
д-р арх. Петко Еврев – методическо ръководство, профил на областта
арх. Стойчо Мотев – ресурсна осигуреност
геогр. Димитър Димитров – демографски анализи
ик. Стойко Дошеков – икономически анализ
инж. Светла Василева – техническа инфраструктура, SWOT, обща редакция
инж. Стоян Букиков – транспортна инфраструктура
ек. Емил Никитов – околна среда
ландш. арх. Красина Цекова – природни ресурси
арх. Ира Кънева – културно наследство, туризъм
инж. Надежда Ярловска – административен капацитет, мониторинг и критерии за оценка
ик. Вероника Иванова – партньорство, информираност и публичност
мат. Мария Новакова – ГИС базирани пространствени анализи
арх. Кремена Дякова – документален анализ – програмни и стратегически документи на ЕС и на България
урб. Мария Иванова – документален анализ – Стратегии за развитие на европейски градове, графично оформление.
инж. Диана Антонова – графична информация и анализи
урб. Бойко Кермекчиев – графични анализи

Областната стратегия на област София-град определя общата стратегическа рамка за развитие в следващия програмен период 2014-2020 г. като интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на устойчивия и балансиран растеж. Тя отразява съвременните разбирания за ориентиран към потенциала, а не към бариерите в развитието подход, който отчита необходимостта от ефективно партньорство, пространствена и времева координация и концентрация върху ограничен брой приоритети в условията на икономическа, финансова, социална и политическа криза.Областната стратегия на област София-град отчита заложените приоритети в документите от по-високо йерархично равнище, както и всички останали стратегически документи, разработени и приети за областта и общината, свързани с развитието на транспорта, на социалните услуги, културата, опазването на околната среда и др. Тя доразвива мерките за реализация и ресурсното осигуряване на стратегическите цели на тези документи и създава условия за районните администрации да планират своите политики.

Областната стратегия на област София-град се фокусира върху най-важните теми, които имат значение за цялата територия на областта, които са и в основата на Европейската кохезионна политика, а именно:

  • Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия;
  • Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение;
  • Опазване, възстановяване и развитие на околната среда, в най-широкия смисъл на това понятие, за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт.

Към тези три теми се добавя и темата за ефективното управление и за подобряване на координацията между институциите, чиито отговорности се припокриват в обхвата на област София-град – Областната администрация и Столична община. При изготвянето на областната стратегия са приложени принципите за приемственост, последователност, равнопоставеност, партньорство, прозрачност и публичност.
ОСР София град 2014-2020 е насочена към постигане на три стратегически цели:

  • СЦ 1.Модерна, устойчива и конкурентна икономика
  • СЦ 2.Социално равнопоставени общности
  • СЦ 3. Интегрирано пространствено развитие


Цялостната философия и предложеният подход, върху които се развива стратегическият пакет, почиват на разбирането, че растежът означава преди всичко избор и равни възможности. Преведено към мащабите на документа, това изисква еднакво третиране на цялата територия на областта с всички нейни функционални зони, повишаване на възможностите на всички населени места и на хората, живеещи в тях, особено на тези в уязвимо положение, пълноценно и ефективно използване на всички ресурси и интелигентно управление с добра координация на всички равнища.
Всички добри идеи, стратегически цели и инициативи ще очертаят насоките и на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. Но те не могат да бъдат осъществени без политическа воля, без интелигантно и ефективно управление, в партньорство и при добра координация. Именно поради това, част от специфичните цели са насочени към повишаване на управленския и експертен капацитет на област София-град. Положителният ефект от постигането им ще се търси както в краткосрочен, така и в дългосрочен план – в подобрената комуникация с обществото, в повишеното доверие към институциите и личностите, в мотивирането и привличането на млади, талантливи и образовани хора и повишаване престижа на професиите, свързани с регионалното развитие и пространственото планиране, с управлението на публичния сектор.

 

Пълният текст на ОСР София-град 2014 – 2020 г. е достъпен от сайтна на Областната администрация на София-град.