BG
Наименование: Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020
Фаза: Съгласувана на Регионален съвет и приета от Областен съвет за развитие на 3.06.2013 г.
Възложител: Областна администрация на Стара Загора
Разположение: България, област Стара Загора, 11 съставни общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан
Обща площ: 5151,4 км2
Година: 2013 г.
Авторски колектив: арх. Стойчо Мотев, ик. геогр. Димитър Димитров, инж. Светла Василева, ек. Емил Никитов, инж. Надежда Ярловска, урб. Милен Колев
  Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е приемник на своя първи аналог (ОСР ‘2013). Тя е създадена, за да продължи функцията си на основен координатор на областното развитие през втория пореден планов период в контекста на членство в ЕС. Новата стратегия се създава по време, когато още действа стратегията на настоящия планов период и същевременно се оформя стратегическата рамка за следващия. Заемайки третото йерархично ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022, и Регионалния план за развитие (РПР) на ЮИР, настоящата ОСР следва хронологичния ред за определяне на „….средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на областта в съответствие с предвижданията на НСРР, РПР и другите структуроопределящи политики”. Така ОСР навреме поема и функциите на стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното планиране, общински планове за развитие. ОСР Стара Загора 2014-2020 е насочена към постигане на три стратегически цели: СЦ1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата инфраструктура (икономическо сближаване) СЦ2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез мобилизиране на местните ресурси (социално сближаване) СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет Пълният текст на ОСР Стара Загора 2014-2020 г. е достъпен от сайта на Областна администрация Стара Загора.