BG

International Activities

Международна дейност и проекти: Националниятцентър за териториално развитие (НЦТР) ЕАД през годинитее изпълнявал и участвал в редица международни проекти, свързани с основните си сфери на дейност. Под различните си имена, центърът е изпълнявал самостоятелно, като част от международен екип или предоставяйки свои експерти в проекти, свързани с градско планиране, подготовка на многонационални анализи, стратегии и други документи.Като ключово звено към Министерство на регионалното развитие (под различните му имена през годините) и впоследствие като предпочитан партньор по отношение на важни национални задачи, НЦТР е извършвал експертизи и консултации и по ключови за Министерството международни задачи, понякога като подизпълнител, понякога на доброволни начала, с цел по-доброто представяне на България в такива ситуации.

В годините преди 1990 г. екипи на центъра са участвали в разработването на устройствени планове в страните от Северна Африка. В годините след това НЦТР участва в редица проекти, свързани с участието на България като член на Съвета на Европа. Правени са аналитични разработки, организирани са семинари и конференции с международно участие, реализирани са редица издания.

В последните години НЦТР – ЕАД има само няколко, но много ключови участия в международни проекти.

 

Back