BG
Наименование: Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”
Фаза:
Възложител: Община Стара Загора
Разположение: Община Стара Загора, североизточна част на град Стара Загора, при граници: юг – ул. „Христина Морфова” и новопроектираният участък на ул. ”Августа Траяна”; запад – ул. „Иван Вазов”; североизток – Околовръстен път.
Обща площ: 265 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: доц. д-р арх. Борислав Борисов – ръководител колектив
арх. Петко Еврев, инж. Захари Стамболиев, инж. Надежда Ярловска, инж. Наталия Денева, л.арх. Красина Цекова, урб. Милен Колев

Директивната план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка” е разработена за да послужи за изясняване и детайлизиране на разработваната от “НЦТР” ЕАД актуализация на ОУП на град Стара Загора и обосновава бъдещо разработване на ПУП за разглежданата територия, като обхват, етапност, структура, устройствени параметри и др.

Направен е сравнителен графичен материал за проектното решение в рамките на няколко варианта. Задача на сравнителния анализ е избор на вариант, който да залегна в ОУП като оптимално решение.

Принципът на дефиниране и разработване на различни варианти е в тяхната алтернативност, относно обхвата, структурирането на зелените площи, определяне на териториите за застрояване, обществено обслужване, комуникационна мрежа и степен на намеса по отношение промяна на съществуващото положение. Изработени са четири варианта на базата на подробни анализи, сметки и баланси по отношение на преобразуване на вида собственост и вида на територията, които ясно и еднозначно да подпомагат взимането на решения.

Предложението на колектива е избора на вариант да бъде направен след широки обществени и професионални дискусии, при максимално балансиране на публичните и частни интереси.

Бедечка