BG

Regional Planning

Регионалното планиране е една от основните дейности на НЦТР – ЕАД. В последните години oбхваща дейности, свързани с изискваните от Закона за регионално развитие документи, а именно разработването на общински планове за развитие, областни стратегии, планове за развитие на райони от ниво 2 (бивши райони за планиране) и всички свързани документи с тези териториални структури. Като особен принос на НЦТР в тази сфера на дейности трябва да се отчете разработването на няколко  важни национални и регионални документи за двата планови периода на ЕС, през които България е член на съюза – 2006-2013 г. и 2014 – 2020 г.:

При разработването на всеки един подобен документ се преминава през фази на анализ на територията в няколко аспекта:

 • Природни ресурси и дадености
 • Демографски потенциал
 • Социален анализ
 • Икономически характеристики
 • Заетост и безработица
 • Опазване на околната среда и екологични проблеми
 • Защитени територии и зони
 • Селищна мрежа
 • Транспортна и техническа инфраструктура
 • Други

Задължителен елемент в тези разработки са и стратегическите части, които визират намеренията за бъдещо развитие на територията:

 • Визия
 • Стратегически приоритети и цели
 • Мерки по реализацията на целите и приоритетите

Back