BG
Наименование: Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”
Възложител: Министерство на финансите
Година: 2011 г.
Авторски колектив: aрх. Камелия Пешунова – ръководител
aрх. Пламен Ценов, инж. Илиана Гергинска, инж. Бойко Марков, инж. Илиян Балабанов

Границата на Република България с Република Сърбия е външна за Европейския съюз. Граничния контролно пропускателен пункт Калотина представлява представителен вход както за България, така и за Европа. Площадката на сега действащия граничен контролно-пропускателен пункт е изградена без цялостен, одобрен застроителен план. Тя е усвоявана поетапно и поради тази причина функционалната организация е с усложнени комуникационни връзки и нарушени технологични изисквания.

Основни критерии, на които отговаря проектът за ГКПП “Калотина”:

1. Гъвкавост на планировката

2. Компактност на схемата

3. Икономичност и етапност

4. Технологичност при функционалното зониране

5. Естетика на средата и комфорт на обитаване и ползване

Основните дейности, осъществявани на територията на ГКПП, са:- граничен контрол;

- митнически контрол;

- ветеринарен, фитосанитарен контрол;

- административно, техническо и стопанско обслужване на основните дейности;

- обслужващи дейности, свързани с преминаващите пътници и МПС;

- социално битово обслужване на постоянно заетия персонал.

Схема (ПУП) на ГКПП Калотина