BG

Urban Planning

Градско планиране обхваща дейности, свързани с произтичащите от Закона за устройство на територията документи. Териториалният обхват на тези дейности обикновено е в рамките на една или няколко общини, населени места или техни обособени части. Най-често се отнася до Общи устройствени планове (ОУП), Подробни устройствени планове (ПУП) и други планове. В последните години към тези планове могат да се причислят и ИПГВР – Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, които се финансират от ОПРР (Оперативна програма за регионално развитие) чрез МРРБ. Особеното в тези планове е прилагането на интегриран подход по отношение на поставените задачи и резултатите от тях.НЦТР ЕАД е разработил три от общо 36-те, първоначално финансирани – включително най-големия и най – комплексния от тях – на гр. София. В секцията „Проекти“ са описани и останалите два – на гр. Добрич и на гр. Търговище.В допълнително финансираните ИПГВР са включени и по-малки градове със особено значение за националната територия. От тях в момента НЦТР разработва ИПВГР на гр. Горна Оряховица и кандидатства за още няколко града.   Разработването на устройствени планове е една от най-силните традиции в НЦТР – ЕАД.

 

Back