ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Наблюдение и анализ на състоянието жилищния сектор и жилищния пазар, (Мониторинг 2012 г.)

Системата за мониторинг на жилищния сектор се поддържа с оглед да обслужи възможно по- добре неговото функциониране и управление. В мониторинга се изследват основни характеристики и специфични проблеми на протичащите процеси и явления, отнасящи се до: жилищния фонд и жилищната задоволеност, жилищното строителство и жилищните инвестиции, инвестиционната активност, събарянето на жилища, жилищните пазари, жилищното кредитиране и спестовността, многогодишните жилищни спестители, жилищните разходи и разходите за храна, населението и демографските процеси. Резултатите се представят на национално и на регионално равнище (областно, общинско, градско и селищно ниво).
Дейността по реализацията на отделните елементи на задачата е перманентен процес, включващ непрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониране. Дейността по мониторинга е непрекъсната и в този смисъл не следва да се разглежда като еднократна разработка. Относително завършен характер имат само периодично публикуваните доклади, съдържащи актуална информация, анализ и оценка по определeни индикатори.
През 2012 г. наред с традиционните раздели и показатели се представят подробно резултатите от Преброяване 2011 г. – жилищни сгради, жилища и жилищни условия на населението, частните наемни жилища с техните характеристики, общинския наемен фонд, население, домакинства и семейства.

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Надежда Ярловска
мат. Мария Новакова