ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, граничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

Програмата е фокусирана върху най-изостаналите части на страната ни – Северозападна България, Родопи, Странджа, други погранични, планински и полупланински райони. Проблемите им са сходни и това е основание да се прилагат аналогични инструменти за подпомагане на развитието им.
Основната цел на ЦИП е преодоляване на икономическата изостаналост, привличане на инвестиции и повишаване на заетостта. ЦИП ще се реализира паралелно с оперативните програми.
Инструментите на ЦИП са два типа – публични инвестиции в инфраструктури и стимули за частния бизнес. Публичните инвестиции ще бъдат пакети от проекти, създаващи косвени предпоставки за съживяване на икономиката и осезателно увеличаване на заетостта. Основният източник за финансиране на тези проекти ще бъдат донорските фондове на ЕС чрез оперативните програми. Стимулите за частния бизнес са необходим пряк инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на даден район. ЦИП се съпътства и от пакет „меки“ мерки, подпомагащи стартиращия бизнес в тези райони и повишаване на капацитета на човешките ресурси.
Според предметната си насоченост, проектите попадат в 6 групи:

  1. Бизнес инфраструктура, включително устройване на туристически обекти/ресурси;
  2. Пътна и ЖП инфраструктура – ТНТ и РПМ;
  3. Пътни връзки към бизнес – индустриални зони и туристически обекти;
  4. Хидромелиорации, водоснабдяване, земеделска инфраструктура, рекултивации;
  5. Превенции на риск от наводнения, ерозия, свлачища;
  6. Образование – професионално и висше, квалификации, консултации.

ЦИП има 3 структурни части с различна степен на подпомагане на включените в тях проекти:
I част – „ИНВЕСТИЦИОННА” – Това е пакет от приоритетни проекти за инвестиране от държавния бюджет в периода 2016-2018 г. Подбрани са мащабни проекти в сферата на бизнес инфраструктурата, имащи потенциал за осезателни резултати в постигане на основната цел на програмата – подсилена реална икономика и увеличена заетост.
II част – „КООРДИНИРАЩА” – Това са проекти за финансиране от източници, различни от държавния бюджет. Освен от оперативни програми, те ще търсят финансиране от други европейски и национални фондове, както и от частни източници.
III част – „БАНКА ИДЕИ” – Това са проектни идеи с недостатъчно изяснена същност, цел и възможно финансиране, които се нуждаят от доразвитие и евентуално изпълнение в периода след 2020 г.
По своята същност, ЦИП следва да се възприема и като надстройка на съществуващите планови документи за съответните райони, вливаща допълнителни ресурси и „енергия” в пряко постигане на основната цел – „съживена икономика – нови стабилни работни места – задържан/привлечен човешки ресурс”.

OSR_SF_2013_roads2

Презентация за представяне на Целенасочената инвестиционна програма

Година:
2015

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
арх. Стойчо Мотев

Екип:
проф. д-р арх. Веселина Троева
д-р арх. Петко Еврев
геогр. Димитър Димитров
инж. Светла Василева
ек. Емил Никитов
мат. Мария Новакова
урб. Мария Иванова
урб. Соня Григорова
урб. Калоян Карамитов