ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Благоевград

Устройствените проучвания дават възможност за преценка на целесъобразността за изменение на ОУП на община Благоевград с оглед оптималното развитие на градската урбанистична структура, при сериозно и отговорно отчитане на факторите от екологичен и чисто устройствен характер, свързани с опазването на ценна обработваема земя и ценни екосистеми.
В разработката са проучени: факторите на средата – геоложки, хидроложки, почвени; категоризацията на земеделските земи; състоянието на земеползването; собствеността; застроеността и инфраструктурното състояние, инвестиционните инициативи и пазара на земята. Извършена е анкета сред собствениците на имоти и са изявени ограничаващите фактори за урбанизационно усвояване.
В резултат са представени сценарии за прогнозното развитие на изследваната територия и съответстващи им пространствени модели. Проучванията завършват с изследване на нормативната допустимост на евентуалното изменение на ОУПО и препоръки за етапност. В предложените модели евентуалното урбанистично развитие е предвидено в предпочитани направления, а между тях са съхранени обширни модули за традиционно земеделско ползване със зеленчукови и овощни градини, наречени “агропарк” за практикуване на “градско земеделие”.

OSR_SF_2013_urbanareas OSR_SF_2013_urbanareas

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Благоевград

Ръководител:
д-р арх. Петко Еврев

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Надежда Ярловска
арх. Кремена Дякова
урб. Бойко Кермекчиев