ENG

< Назад

Стратегически документи, регионално и местно планиране и развитие

2019

• Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони

• Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.

• Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г.

• Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.

2018

• Социално-икономически анализ на районите в Република България

• Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

2017

• Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.
• Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“
• Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г. (в процес на реализация)

2016

• Проект за Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)
• Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни

2015 

• Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, граничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 2015

2014

• Концепция за туристическо райониране на България (съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски), 2014
• Общински план за развитие на Община Кюстендил, 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Вълчедръм 2014-2020 г., 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г., 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Каспичан 2014-2020 г., 2014
• Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г., 2014
• Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2013 г., 2014
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица, 2014

2013

• Концепция и схема за пространствено развитие на територията на община Сливо поле, 2013
• Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г., 2013
• Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г., 2013
• Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020 г., 2013
• Концепция за пространствено развитие на Община Велинград, 2013
• Изготвяне на бюджетна част към инвестиционната програма на гр. Велико Търново,2013
• Областна стратегия за развитие на Област София-град за периода 2014-2020 г., 2013
• Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г., 2013
• Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г., 2013
• Наблюдение и анализ на жилищния сектор и жилищния пазар (Мониторинг 2012г.), 2013
• Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014–2020 г., 2013
• Инвестиционен профил на община Омуртаг, 2013
• Концепция за пространствено развитие на Община Полски Тръмбеш, 2013

2012

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, 2012
• Общ устройствен план на град Чирпан, 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Сливен за периода 2014-2020 г., 2012
• Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г., 2012
• Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Хасково за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2014-2020 г., 2012

2011

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., 2011
• Оценка на регионалното и демографско състояние и жилищния фонд към 01.02.2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община , 2011
• Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията, 2011
• Наблюдение и анализ на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), 2011

2010

• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област София-град, 2010
• Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора,
• Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Шумен, 2010
• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана, 2010
• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград, 2010
• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2010 г.

2009

• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2009 г.

2008

• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2008 г.

2007

• Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г., 2007
• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2006 и 2007 г. (Мониторинг)

2006

• Общински план за развитие на Община Каварна за периода 2007 – 2013 г., 2006
• Общински план за развитие на Община Твервел за периода 2007 – 2013 г., 2006

2005

• Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия, 2005
• Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2005–2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Кърджали за периода 2007–2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Несебър за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Самоков за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Търговище за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Костинброд за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., 2005
• Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007–2013 г., 2005
• Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007–2013 г., 2005
• Областна стратегия за развитие на Област Разград за периода 2005-2015 г., 2005
• Областна стратегия за развитие на Област В. Търново за периода 2005-2015 г.,2005
• Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2005-2015 г., 2005

2004

• Инструкция за съгласуване на Националната стратегия за регионално развитие с Националната комплексна устройствена схема, 2004
• Инвестиционни намерения в областта на пътната мрежа в Република България, 2004

2003

• Устойчиво развитие на селски райони, 2003
• Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Велико Търново, 2003
• Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Благоевград, 2003

2002

• Методика за изработване на Национална комплексна устройствена схема на Република България”, 2002
• Укрепване на общинския и регионален капацитет в Югоизточния район, 2001