ENG

Социално-икономически анализ на районите в Република България

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Социално-икономически анализ на районите в Република България

Задачата се изпълнява по силата на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-37-76/30.07.2018 г. със срок за изпълнение: 30.07.2021 г.

Основната цел на разработката е да се изготви „детайлен социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г.“

Важна част от задачата е процесът на консултации в целия период на работа, който включва активна комуникация със заинтересованите страни, провеждане на 2 семинара през първата година по договора, представяне на резултатите пред Междуведомствена направляваща група, на Регионалните съвети за развитие и Съвета по регионална политика към Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Териториалният обхват на Анализа обхваща цялата страна и всички административно-териториални и статистически единици. Извършено е сравнение в развитието на общините, областите, районите и страната, както и сравнение спрямо аналогични райони в ЕС. От населените места са анализирани само онези, които имат специфични характеристики и функции и играят важна роля в провеждането на политиката за регионално и пространствено развитие, за икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Времевият обхват на социално-икономическия анализ покрива предходния програмен период 2007–2013 г. и периода от 2014 до 2018 г. и зависи от наличната информация по определени показатели. За анализа на цялата територия на страната ще се установят настъпилите промени в общото икономическо, социално, демографско, инфраструктурно развитие и състояние на околната среда в периода 2014-2020 г. Представеният документ с цялата база данни към него ще се актуализира два пъти последователно, съответно през 2020 г. и през 2021 г., за да се проследи цялостно напредъка и въздействието от постигнатите цели на Европейските и национални политики и програми.

Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни тематични направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално развитие (демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, железопътен, въздушен и воден транспорт) и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на българския пазар); регионално и градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, агломерационни ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на климата, разходи за околна среда); управление и административен капацитет; и ефективност на проектите и усвоените фондове по оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти.

Обобщените изводи от проведеното изследване очертават основните насоки за развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с онези сектори, които имат най-ясно изразени въздействия върху националното пространство и чрез интегрирането на политиките и инвестиционните приоритети ще спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ растеж.

Семинари и представяне на проекта

Семинар: Представяне на първи резултати от анализа, София, 22.03.2019 г.

Семинар: Представяне на резултати от завършен етап 1. Районите представят собствени идеи за развитие, София, 19.07.2019 г.

Представяне на резултати пред Съвет за регионално развитие на Североизточен район, Варна, 26.06.2019 г.

Година на изпълнение:
2018-2021 г.

Статус:
В процес на изпълнение. Приключени етапи: Първи и втори.

Възложител: 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
Проф. д-р арх. Веселина Троева

Авторски колектив:
Проф. д-р арх. Веселина Троева – ръководител, териториални измерения на секторни политики
д-р арх. Петко Еврев – урбанистично развитие, резюме
д-р ик. Юлия Спиридонова – регионални различия, оперативни програми
ик.геогр. Димитър Димитров – демография, социални услуги, пазар на труда, култура, спорт
ик. Стойко Дошеков – икономическо развитие
арх. Стойчо Мотев – туризъм, жилищна политика
инж. Светла Василева – транспортна и инженерна инфраструктура, институционален и административен капацитет
ек. Емил Никитов – околна среда, управление на отпадъците, изменение на климата
арх. Пламен Ценов – капацитет на общините за проекти по оперативни програми
урб. Милен Колев – култура и културно наследство
урб. Бойко Кермекчиев – урбанистично развитие, ГИС анализи и приложения
мат. Мария Новакова – управление на информацията, ГИС база данни, графични приложения и ГИС анализи
инж. Тина Попова – Координатор на проекта, ВиК инфраструктура
арх. Детелина Апостолова – обработка база данни
урб. Жозеф Насер – обработка и контрол на данни, анализ на документи на ЕС
урб. Таня Желязкова – сътрудник, графични приложения
Боян Георгиев – сътрудник