ENG

Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към Устройствени планове
< Назад към ГИС и бази данни

Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2

Регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 се разработват по силата на договор между НЦТР и МРРБ, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“.

В момента районите от ниво 2 в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен. Шестте района от ниво 2 в България са обособени според класификацията на териториалните единици (NUTS) с цел статистическо отчитане съгласно изискванията на Евростат.

Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 са част от общата схема на основни документи за регионалното и пространствено развитие и планиране. Те се разработват като алтернатива, но и като продължение на Регионалните планове за районите от ниво 2 за периода 2013-2020 г. В допълнение: включен е и пространствен подход, съобразен с разработваната и в процес на одобряване и приемане Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие на Република България.

В процеса на реализация на проекта е създадена и използвана за целите на задачата ГИС база данни , която съдържа базови и специфични характеристики за територията на шестте района от ниво 2. На базата на изградената ГИС база и съответните допълнителни специфични структури, модели и др. са извършени пространствени ГИС анализи по административни граници и други пространствени делимитации за целите на проекта.

Процесът на разработване на шестте схеми включва и етапи на съгласуване и одобряване.

Регионални схеми: Финален Вариант за обсъждане и съгласуване.

Важно: Съобразно последните промени в Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр. 21/13.03.2020 г.), настоящите публикувани документи имат променени заглавия и вече се наричат: Интегрирана териториална стратегия за развитие
Всички публикувани документи ще бъдат актуализирани, но основно като смяна на имена в текстовете и в схемите, съобразно последните допълнения и изменения на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр. 21/13.03.2020 г.) и публикуваните промени в Методическите указания за изготвяне на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. паралелно с процедурата по обществени консултации и отразяване на постъпилите препоръки и становища.
Основните текстове, като съдържание, се запазват и съществени промени в тях няма. На промяна подлежат заглавия на карти, както и някои подобни промени в текстовете и приложенията, които ще бъдат актуализирани скоро.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион
Приложения
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен район
Приложения
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион
Приложения
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион
Приложения
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион
Приложения
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион
Приложения

Важно! Изпращайте Вашите коментари, препоръки и предложения по проекта на РСПР в срок до 23.04.2020 г. на електронен адрес: office@ncrdhp.bg

Година на изпълнение:
2019 г., 2020 – приемане

Статус:
В процес на съгласуване

Възложител:
МРРБ

Ръководител:
Стойко Дошеков

Ръководители по райони:

Северозападен:
арх. Камелия Пешунова

Северен централен:
арх. Стефан Минчев

Североизточен:
арх. Иван Димчев

Югоизточен:
арх. Детелина Тотева

Южен централен:
Стойко Дошеков

Югозападен:
Арх. Ира Кънева

Авторски колектив:
Проф. д-р арх. Веселина Троева – главен консултант
Експерти от НЦТР
Допълнителни експерти по тематични области