ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012

На основата на задълбочен проблемен анализ са изведени силните и слабите страни и са показани възможните потенциали за развитие на района. Във визията и формулираните цели за развитието на района към перспективния хоризонт 2020 г. е залегнал стремежът за доближаване до средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ природната среда и нейните ресурси растеж. Освен това е подчертан стремежът към запазване и подчертаване на регионалната идентичност на района и на неговото регионално културно богатство и многообразие. Това е в съответствие с новата насоченост на общоевропейската политика за съхраняване и развитие на вътрешния потенциал, многообразието, националните и регионалните традиции и идентичност в контекста на глобалната икономика и новите реалности и предизвикателства в света.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
д-р арх. Петко Еврев

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
икон. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
инж. Надежда Ярловска
арх. Ирина Ангелова