ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин” – 5 микро район

Планът за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. “Люлин”- 5 м.р., предхождан от Специализирано проучване на състоянието на територията е разработен от “НЦТР”ЕАД в изпълнение на “Специализираната програма за преструктуриране на жилищните комплекси, подобряване на средата им, и съхраняване на благоустроените площи в междублоковите пространства” на Столична община. Изработването на ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р., e наложен от факта, че действащият ПРЗ за територията, към настоящия момент е твърде остарял. Настъпили са съществени изменения в социално-икономическата и нормативно – правната среда и са налице нови обществените процеси в периода след 1992г. Наличната градоустройствена планова основа е непригодна в новите условия на възстановeна поземлена собственост и при наличието на инвестиционни намерения. Действащият ЗРП на ж.к. “Люлин – 5 м.р.” е до голяма степен реализиран, но има много реституирани имоти, част от които са получили устройствен статут на УПИ.
С разработения от “НЦТР” ЕАД ПУП е изпълнена основната цел на Възложителя, в следните аспекти:
• създадена е единна планова основа за територията, съобразена с приетия ОУП на град София, с актуалните изисквания на новоприетата кадастралната карта за територията на “Люлин” и др;
• изследвани са възможностите за съхраняване на зелените площи и осигуряване на необходимото озеленяване в предвидените УПИ за застрояване в междублоковите пространства, при изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 4 и чл.3, ал. 2, т. 2 от ЗУЗСО;
• планирана е техническата инфраструктура, в т.ч. паркирането, уличната мрежа, инженерните системи и др;
• определена е структурата на система “Обитаване”, в насока за подобряване на жизнената среда на обитателите на комплекса;
• осигурено е необходимото обществено обслужване за територията;
• разрешени са проблемите, свързани с реституираните имоти в междублоковите пространства, засягащи реализирани благоустройствени мероприятия и в максимална степен е намерена възможност за тяхното урегулиране.

Година:
2010

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Столична Община

Ръководител:
доц. д-р арх. Борислав Борисов

Екип:
арх. Петко Еврев
инж. Надежда Ярловска
инж. Наталия Денева
инж. Койчо Бояджиев
л.арх. Красина Цекова
инж. Венцислав Костадинов
инж. Спас Събев
инж. Иванка Милкова–Печева
инж. Светла Василева