ENG
Наименование: ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част
Възложител: Община Пазарджик
Разположение: Град Пазарджик – западната част на града.
Обща площ: 106 ха ( Запад I – 52 ха, Запад II – 54 ха)
Година: 2011 г.
Авторски колектив: арх. Ира Кънева – ръководител
арх. Д. Тотева, н.с.ик. Стойко Дошеков, инж. Б. Марков, инж. Чавдарова, инж. Чоков, ком. обр. Ап. Рангелов, Силвия Коцева
 

ПРЗ – конкретизира устройството и застрояването на територията на район Запад, гр. Пазарджик, включващ:

– Режимите на застрояване;

– Конкретното предназначение на поземлените имоти;

– Конкретизиране на строителните петна;

– Обектите на социален сервиз;

– Зелените площи по предназначение;

– Оразмеряване на инженерните мрежи и йерархията на комуникационната мрежа;

– Правила и нормативи за прилагане на ПРЗ.