ENG

Профил на купувача

ОБЯВА

На основание чл.15, ал.1 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТТДДУК/,
Обявява се търг, за отдаване под наем за срок от 3 години на части от недвижим имот, предназначени за ползване като офиси, с адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, собственост на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Пълна документация

Публикувано на 05.03.2020 г. 17:48 ч.

ОБЯВА

На основание разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТТДДУК), се обявява търг за отдаване под наем за срок от 3 години на части от недвижим имот, предназначени за ползване като офиси, с адрес гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, собственост на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Пълна документация

Публикувано на 23.04.2019 г. 14:46 ч.

ОБЯВА

Национален център за териториално развитие ЕАД, гр. София, ул. “Алабин” № 16 – 20, на основание на основание чл. 14, чл. 15 и чл. 15а от ПРУПДТДДУК, приет с ПМС № 112/2003 г. и Протокол № ТЗ-21 от 12.02.2016 г. на МРРБ, обявява (втори) търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване на помещения (офиси), намиращи се на 6-ти етаж на административната сграда на посочения по-горе адрес.

Търгът ще се проведе на 16.05.2016 г. от 10,00 часа в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. “Алабин” № 16 – 20, ет. 5, зала 514. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведe на 16.06.2016 г. от 10,00 часа на същото място и при същите условия. Депозитът за участие, в размер на 50% от първоначалната тръжна цена, се внася по банков път на посочената в документацията банкова сметка или в касата на дружеството до 13,00 часа на 14.05.2016 г. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, подали заявление за участие и необходимите документи. Тръжната документация може да се изтегли от Интернет страницата на дружеството http://www.ncrdhp.bg. Оглед на помещенията, предмет на търга, се извършват всеки работен ден до деня преди търга от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 – 16,00 часа. Краен срок за приемане на оферти – 17,00 часа на 14.05.2016 г. За допълнителна информация – тел. 02/980 03 08, 02/980 03 16 и 02/980 10 85.

Пълна документация

Публикувано на 28.04.2016 г. 20:45 ч.

Решение на комисията

Публикувано на 19.05.2016 г. 13:29 ч.

ОБЯВА

Национален център за териториално развитие ЕАД, гр. София, ул. “Алабин” №16–20, на основание на основание чл. 14, чл. 15 и чл. 15а от ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г. и Протокол №ТЗ-21 от 12.02.2016 г. на МРРБ, обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване на помещения (офиси), намиращи се на 6-ти етаж на административната сграда на посочения по-горе адрес.

Търгът ще се проведе на 25.04.2016 г. от 10,00 часа в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. “Алабин” №16-20, ет. 5, зала 514. Депозитът за участие, в размер на 50% от първоначалната тръжна цена, се внася по банков път на посочената в документацията банкова сметка или в касата на дружеството до 13,00 часа на последния работен ден, предхождащ търга. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, подали заявление за участие и необходимите документи. Тръжната документация може да се изтегли от Интернет страницата на дружеството http://www.ncrdhp.bg. Оглед на помещенията, предмет на търга, се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 – 16,00 часа. Краен срок за приемане на оферти – 17,00 часа на работния ден, предхождащ търга – 22.04.2016 г. За допълнителна информация – тел. 02 980 03 08.

Пълна документация

Публикувано на 11.04.2016 г. 16:32 ч.

Решение на комисията

Публикувано на 27.04.2016 г. 16:58 ч.