ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.

Областната стратегия на област София-град определя общата стратегическа рамка за развитие в следващия програмен период 2014-2020 г. като интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на устойчивия и балансиран растеж. Тя отразява съвременните разбирания за ориентиран към потенциала, а не към бариерите в развитието подход, който отчита необходимостта от ефективно партньорство, пространствена и времева координация и концентрация върху ограничен брой приоритети в условията на икономическа, финансова, социална и политическа криза.Областната стратегия на област София-град отчита заложените приоритети в документите от по-високо йерархично равнище, както и всички останали стратегически документи, разработени и приети за областта и общината, свързани с развитието на транспорта, на социалните услуги, културата, опазването на околната среда и др. Тя доразвива мерките за реализация и ресурсното осигуряване на стратегическите цели на тези документи и създава условия за районните администрации да планират своите политики.

OSR_SF_2013_roads2 OSR_SF_2013_urbanareas OSR_SF_2013_demo

Областната стратегия на област София-град се фокусира върху най-важните теми, които имат значение за цялата територия на областта, които са и в основата на Европейската кохезионна политика, а именно:

  • Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия
  • Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение
  • Опазване, възстановяване и развитие на околната среда, в най-широкия смисъл на това понятие, за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт

Към тези три теми се добавя и темата за ефективното управление и за подобряване на координацията между институциите, чиито отговорности се припокриват в обхвата на област София-град – Областната администрация и Столична община. При изготвянето на областната стратегия са приложени принципите за приемственост, последователност, равнопоставеност, партньорство, прозрачност и публичност. ОСР София град 2014-2020 е насочена към постигане на три стратегически цели:

  • СЦ 1.Модерна, устойчива и конкурентна икономика
  • СЦ 2.Социално равнопоставени общности
  • СЦ 3. Интегрирано пространствено развитие

Цялостната философия и предложеният подход, върху които се развива стратегическият пакет, почиват на разбирането, че растежът означава преди всичко избор и равни възможности. Преведено към мащабите на документа, това изисква еднакво третиране на цялата територия на областта с всички нейни функционални зони, повишаване на възможностите на всички населени места и на хората, живеещи в тях, особено на тези в уязвимо положение, пълноценно и ефективно използване на всички ресурси и интелигентно управление с добра координация на всички равнища.

OSR_SF_2013_NEMOSR_SF_2013_vodi

Всички добри идеи, стратегически цели и инициативи ще очертаят насоките и на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. Но те не могат да бъдат осъществени без политическа воля, без интелигантно и ефективно управление, в партньорство и при добра координация. Именно поради това, част от специфичните цели са насочени към повишаване на управленския и експертен капацитет на област София-град. Положителният ефект от постигането им ще се търси както в краткосрочен, така и в дългосрочен план – в подобрената комуникация с обществото, в повишеното доверие към институциите и личностите, в мотивирането и привличането на млади, талантливи и образовани хора и повишаване престижа на професиите, свързани с регионалното развитие и пространственото планиране, с управлението на публичния сектор.

Година:
2013

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация на София град

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
д-р арх. Петко Еврев
арх. Стойчо Мотев
геогр. Димитър Димитров
ик. Стойко Дошеков
инж. Светла Василева
инж. Стоян Букиков
ек. Емил Никитов
ландш. арх. Красина Цекова
арх. Ира Кънева
инж. Надежда Ярловска
ик. Вероника Иванова
мат. Мария Новакова
арх. Кремена Дякова
урб. Мария Иванова
инж. Диана Антонова
урб. Бойко Кермекчиев