ENG

< Назад

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е приемник на своя първи аналог (ОСР ‘2013). Тя е създадена, за да продължи функцията си на основен координатор на областното развитие през втория пореден планов период в контекста на членство в ЕС. Новата стратегия се създава по време, когато още действа стратегията на настоящия планов период и същевременно се оформя стратегическата рамка за следващия. Заемайки третото йерархично ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022, и Регионалния план за развитие (РПР) на ЮИР, настоящата ОСР следва хронологичния ред за определяне на„….средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на областта в съответствие с предвижданията на НСРР, РПР и другите структуроопределящи политики”. Така ОСР навреме поема и функциите на стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното планиране, общински планове за развитие.

ОСР Стара Загора 2014-2020 е насочена към постигане на три стратегически цели:

  • СЦ1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата инфраструктура (икономическо сближаване)
  • СЦ2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез мобилизиране на местните ресурси (социално сближаване)
  • СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капаците
  • osr ST

Година:
2013

Възложител: 
Областна администрация на Стара Загора

Ръководител:
арх. Стойчо Мотев

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
инж. Светла Василева
ек. Емил Никитов
инж. Надежда Ярловска
урб. Милен Колев

Външни препратки:
Пълният текст на документа може да намерите на уеб страницата на Областна администрация Стара Загора