ENG

Назад

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар

Ефективното функциониране на възпроизводствения процес в жилищния сектор е свързано с постоянно наблюдение на различните му сфери и условия за съществуването им, за отчитане на непрекъснато променящата се ситуация в жилищния сектор, на ефективността на действията на участниците в него, необходимостта от промени или корекции в подхода им. Наличието на приоритети в проблемите на жилищния сектор, липсата на достатъчно време и възможности за получаване на информация определят приоритетите в дейността на мониторинга.

Съобразно с това е необходимо:

– създаване на перманентно актуализиране на рамката на адекватна система за мониторинг (определяне на интегрални показатели, териториалните нива, на които те се следят, базовите данни за тяхното формиране, структурите, подаващи и събиращи информация, нормативно уреждане и пр.);

– формулиране на приоритетните проблеми в жилищния сектор;

– определяне на приоритетните показатели (индикатори) с териториалните нива, на които те се следят, които са необходими и възможни за регистриране в текущ момент в съответствие с приоритетните проблеми в жилищния сектор;

– текущо захранване на тази система с необходимата информация;

Поддържа се система за мониторинг на жилищния сектор, която да го представя възможно най-цялостно и задълбочено, да бъде реално работеща и захранвана с информация с цел да обслужи възможно по-добре функционирането и управлението на сектора. Дейността по реализацията на отделните елементи на задачата по необходимост е паралелна, т.е. наблюдението на получената информация се извършва едновременно със структурирането на системата и пр. Тя е перманентен процес, включващ непрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониран.

Задачата включва 17 раздела: Състояние на жилищиня фонд и жилищната задоволеност; Жилищен профил на 36 градски центрове; Състояние на панелния жилищен фонд; Жилищен пазар; Жилищно кредитиране; Платежоспособност на населението, Жилищни инвестиции; Жилищно строителство и т.н.

Година:
2011

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:

Екип:
Димитър Димитров
арх. Стойчо Мотев

Външни препратки: