ENG

Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Центърът често е “пионер” и разработва първите по рода си планови и стратегически документи, поставяйки начало на добри практики, които впоследствие залягат в следващи разработки.

Регионално развитие

2015
Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони

2014
Концепция за туристическо райониране на България, съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски
Концепция за пространствено развитие на Община Вълчедръм 2014-2020 г.
Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г.
Концепция за пространствено развитие на Община Каспичан 2014-2020 г.
Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.
Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2013 г.

2013
Областна стратегия за развитие на Област София-град за периода 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г.
Концепция за пространствено развитие на Община Сливо поле
Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.
Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г.
Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020 г.
Изготвяне на бюджетна част към инвестиционната програма на гр. Велико Търново
Концепция за пространствено развитие и отразяване на препоръки по съгласувания на ОУП на община Велинград
Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014–2020 г.
Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г.
Наблюдение и анализ на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг 2012 г.)
Концепция за пространствено развитие на Община Полски Тръмбеш

2012
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.
Областна стратегия за развитие на Област Търговище 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Добрич 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Сливен 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Шумен 2014-2020 г.
Междинна оценка на Общински план на Община Чирпан

2011
Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг)
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г., на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община

2010
Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари
Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област София-град
Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора
Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Шумен
Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана
Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград

2006
Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно-териториално устройство

2005
Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2005–2013 г.
Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2005-2015 г.
Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г.
Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007 – 2013 г.
Областна стратегия за развитие на Област Разград за периода 2005-2015 г.
Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2005-2015 г.
Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 2005-2015 г.
Общински план за развитие на Община Кърджали за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Каварна за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Несебър за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Самоков за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Търговище за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Костинброд за периода 2007–2013 г.
Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007–2013 г.

2004
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.
Инструкция за съгласуване на Националната стратегия за регионално развитие с Националната комплексна устройствена схема

2003
Устойчиво развитие на селски райони
Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Велико Търново
Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Благоевград

2001
Укрепване на общинския и регионален капацитет в Югоизточния район

1994

Териториалното и селищното устройство на Република България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Република България)