ENG

Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Центърът често е “пионер” и разработва първите по рода си планови и стратегически документи, поставяйки начало на добри практики, които впоследствие залягат в следващи разработки.

Mеждународни проекти

2014
Превенция на престъпността чрез градски дизайн и планиране (TU 1203 Crime prevention through Urban Design and Planning)

2011
Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния (Common spatial development document of the V4+2 countries)

2007
Изследване на потенциала на инструментите за регионално развитие 2007-2013 за допринасяне към целите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии за растеж, заетост и устойчиво развитие (The Potential for regional Policy Instruments, 2007-2013, to contribute to the Lisbon and Gothenburg objectives for growth, jobs and sustainable development)

2003
Анализ на планинските райони в ЕС държавите-членки, присъединяващите се и други европейски страни (Analysis of mountain areas in EU
member states, acceding and other European countries)

2002
Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния

Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция