ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград

.Изработването на ПРЗ на ж.к.”Ален мак”-Благоевград – актуализация, e наложено от факта, че действащият ПРЗ за територията е твърде остарял. Настъпили са съществени изменения в социално-икономическата и нормативно – правната среда и са налице нови обществени процеси в периода след 1992г. Наличната градоустройствена планова основа е непригодна в новите условия на възстановeна поземлена собственост и при наличието на инвестиционни намерения, както и не е съобразена с постановките на разработвания ОУП на град Благоевград и с актуалните изисквания на новоприетата кадастралната карта за територията.

С разработения от “НЦТР” ЕАД ПУП е изпълнена основната цел на Възложителя, в следните аспекти:
• създадена е единна планова основа за територията, съобразена с проектните постановки на ОУП на град Благоевград, с новоприетата кадастралната карта и др;
• изследвани са възможностите за съхраняване на зелените площи и осигуряване на необходимото озеленяване в междублоковите пространства;
• планирана е техническата инфраструктура, в т.ч. паркирането, уличната мрежа, инженерните системи и др;
• определена е структурата на система “Обитаване”, в насока за подобряване на жизнената среда на обитателите на комплекса;
• осигурено е необходимото обществено обслужване за територията;
• разрешени са проблемите, свързани с реституираните имоти в междублоковите пространства, засягащи реализирани благоустройствени мероприятия и в максимална степен е намерена възможност за тяхното урегулиране. Приложен е чл. 16 от ЗУТ по отношение на всички новореституирани имоти.

Alen_Mak

Година:
2009

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Благоевград

Ръководител:
доц. д-р арх. Борислав Борисов

Екип:
арх. Борислав Георгиев
инж. Надежда Ярловска
ик. Кирил Йорданов
инж. Светла Василева
проф.арх. Атанас Ковачев
инж. Димитър Топлийски

Външни препратки: