ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

План за улична регулация на к.к.“Чайка”, Община Варна

Територията на комплекса е в голяма степен урегулирана и застроена.
С ПУР на к.к. “Чайка” е предложено поддържането и запазването на основните съществуващи комуникации при осигуряване на достъп до всеки поземлен имот, като максимално са съобразени действащите и процедирани ПУП. Новите улици са класифицирани и съобразени с ОУП на Варна. С ПУР са определени и решени разположението, класификацията и параметрите на:
• първостепенната и второстепенната улична мрежа;
• кръстовищата и възлите от първостепенната и второстепенната улична мрежа;
• пешеходните пространства и алеи;
• спирките на МОПТ;
• велоалеи и др.
Уточнени са техническите характеристики, основните и локалните платна за движение, бордюрните линии, разделителните и изолационните зелени ивици, броят на пътните ленти, начинът на обслужване на прилежащата територия, входовете на прилежащите обекти с масов достъп на хора и др.
Публичното озеленяване в комплекса е представено от дерета или изключително стръмни и трудни за обслужване терени. Предвид сложната геоморфологична обстановка на територията на к.к. “Чайка”, за целите на ПУР е проучена и изработена и схема на геозащитни мероприятия и съоръжения.
Отразени са изградените в местност “Кабакум” противосвлачищни укрепителни съоръжения – отводнителни шахти, хоризонтални дренажи, дренажни ребра и технологичните пътища към тях /временни пътища/, както и предприетите укрепителни мероприятия в свлачище “Трифон Зарезан”–временни пътища за достъп до сондажни площадки.

Chaika

Година:
2009

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Благоевград

Ръководител:
доц. д-р арх. Борислав Борисов

Екип:
арх. Борислав Георгиев
инж. Надежда Ярловска
инж. Наталия Денева
инж. Койчо Бояджиев
инж. Петър Добрев
инж. Пламен Кетипов
инж. Росица Стоянова
Слава Димитрова

Външни препратки: