ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София

Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София се разработва от Обединение „София XXI“ ДЗЗД с водещ партньор НЦТР. Другите две фирми в обединението са Урбитат ЕООД и Инфрапроект Консулт ЕООД.

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града до 2020 г.

zoni za vyzdeistvie

ИПГВР включва изпълнението на 13 задачи:

 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ.
 2. Разработване на Визия за развитие на София до 2012 г.
 3. Определяне на зони за въздействие.
 4. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в изпълнението на ИПГВР.
 5. Провеждане на обществени обсъждания.
 6. Разработване на стратегия и цели на ИПГВР.
 7. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони.
 8. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на съгласувателни и отчуждителни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.
 9. Изготвяне на бюджет на ИПГВР.
 10. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.
 11. Преценка за необходимостта от Екологична оценка на ИПГВР.
 12. Изготвяне на задания за изработване/изменение на ПУП за зоните за въздействие, включени в ИПГВР.
 13. Разработване на задания за предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Презентация на  ИПГВР София

Представяне на ИПГВР София на изложба “Градът” – октомври, 2013 г.

Година:
2012

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Столична община

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
Стойко Дошеков
арх. Стойчо Мотев
инж. Светла Василева
Мария Новакова
Емил Никитов
арх. Ирина Ангелова
арх. Яни Вълканов
Розалина Козлева
доц. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев
д-р арх. Милена Ташева
инж. Даниела Пенева
инж. Божидар Иванчев
Людмил Михайлович
Илия Копралев
Юлия Спиридонова
арх. Иво Пантелеев
арх. Димитър Паскалев
арх. Велина Панджарова
Павел Вълчев
урб. Теодора Солакова
Венцислав Атанасов
Весела Милоева
Радостина Тодорова

Външни препратки:

Официален уеб сайт на ИПГВР София