ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич

ИПГВР Добрич е разработен от Консорциум „Добрич 2020” ДЗЗД, състоящ се от дружествата „Национален център за териториално развитие” ЕАД (водещ партньор) и „Велдер Консулт” ООД. Дейностите, извършени в рамките на проекта включват:
• Изготвяне на целеви и проблемен анализ;
• Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, инвеститори и партньори за разработване и реализация на ИПГВР;
• Формулиране на визия за развитие на гр. Добрич до 2020 г.;
• Провеждане на обществени обсъждания комуникиране на визията, зоните за въздействие, стратегическия пакет и провеждане на кръгла маса;
• Определяне на зони за въздействие на ИПГВР;
• Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;
• Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони;
• Преценка за необходимост от изработване или актуализация на ПУП. Изработване на технически задания за изработване на ПУП;
• Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР;
• Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
• Разработване на методика за управление на реализацията на плана. Изготвяне на система от индикатори за наблюдение и оценка;
• Разработване на предпроектни проучвания/технически задания за проекти, включени в ИПГВР.
В резултат на изпълнението на ИПГВР на гр. Добрич и обвързаността между проектите, заложени в него, се очаква подобряване на социално-икономически и физически характеристики на зоните за въздействие, което ще окаже благоприятен ефект не само върху града, но и върху цялата общинска територия.

ipgvr_dobrich_zoni

Година:
2012

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
арх. Белин Моллов

Екип:
арх. Иван Димчев
доц. Илия Копралев
арх. Детелина Тотева
арх. Стефан Минчев
инж. Светла Размова
Румен Минковски
ст.н.с. Стойко Дошеков
арх. Стойчо Мотев
инж. Димка Атанасова
инж. Нели Петрова
л. арх. Красина Цекова
инж. Диана Антонова
инж. Надежда Ярловска
Десислава Потоцка
инж. Георги Маджаров
ик. Димитър Димитров
Александър Радков
арх. Веселин Цветанов

Външни препратки:

Повече за проекта на сайта на Община град Добрич