ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище

Проектът „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище”, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/030-U9, е разработен от ДЗЗД „Търговище 2020”, включващ дружествата „Национален център за териториално развитие” ЕАД и „ПРОАРХ” АД. Водещ партньор в консорциума е „НЦТР” ЕАД.

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащи стратегически документи. Планът ще определи къде да бъдат финансирани конкретни инвестиции, насочени към определени градски райони, към физическото им обновяване и благоустройство, за да се създаде привлекателна градска среда, която на свой ред да привлича бъдещи инвестиции и да доведе до допълнително развитие.


Година:
2012

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Ръководител:
ик. Стойко Дошеков

Екип:
арх. Стефан Минчев
ик. Юлия Спиридонова
ик. геогр. Димитър Димитров
урб. Бойко Кермекчиев
арх. Стойчо Мотев
арх. Валентин Добрев
Добромира Иванова
арх. Борислав Абаджиев
инж. Захари Стамболиев
ек. Емил Никитов
инж. Рени Хараланова
инж. Йорданка Кьосева
инж. Донка Цонева
инж. Нели Добрева
инж. Жечка Георгиева
инж. Владимир Тунев
Златина Карова
Валери Найденов
Здравка Петрова

Външни препратки:

Пълен текст на ИПГВР Търговище