ENG

Националният център за териториално развитие е изпълнител на някои от най-значимите проекти в сферата на регионалното развитие и устройствено планиране. Центърът често е “пионер” и разработва първите по рода си планови и стратегически документи, поставяйки начало на добри практики, които впоследствие залягат в следващи разработки.

Устройствено планиране

2015
Общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш

2014
Общ устройствен план (ОУПО) на община Малко Търново
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица

2013
Планово задание за ОУП на Община Чирпан 2014-2020 г.
Общ устройствен план на Община Панагюрище
Общ устройствен план на Община Велинград
Планово задание за ОУП на Община Омуртаг
Планово задание и опорен план към ОУП на Община Сливо поле
Проект за изменение на ОУП на Община Благоевград чрез устр. проучвания за обосновано разширение на указани урбанизирани територии в землището на град Благоевград

2012

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич
Общ устройствен план на град Чирпан
Общ устройствен план на Община Асеновград
Общ устройствен план на Община Пещера

2011
ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”
ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”
Общ устройствен план на град Кърджали
ПРЗ – ТЕЦ Марица Изток 3
Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема.
Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”
ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част

2010
Общ устройствоен план на курорт “Язовир Батак”
Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия
Общ устройствен план на Община Благоевград
Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия
Общ устройствен план Община Долна баня
ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р.
Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”
Общ устройствен план на град Шумен
Общ устройствен план на град Кърджали
Общ устройствен план на град Чирпан

2009
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград
План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна
План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

2008
Общ устройствен план на Община Благоевград
Общ устройствен план на Община Велинград

2007
Общ устройствен план на Община Варна
Общ устройствен план на Община Аврен