ENG

Практиката на НЦТР включва дейности от разработването на подробни устройствени планове за ограничени по обхват територии, до стратегически и пространствени разработки, обхващащи територията на цялата страна, а също така и международни проекти.
През годините Центърът осъществява проекти в различни сфери на дейност, всичките свързани с тематиката по планиране и управление на територията. Голяма част от проектите са интердисциплинарни и включват в себе си анализи, подходи и решения от различни сфери на дейност. Условно, според преобладаващата си специфика, те могат да бъдат класифицирани в следните основни направления:

Стратегически планове: Ориентирани териториално към цялата страна, отделни нейни територии, области, общини, градове. Тематично свързани по отношение на предмета: многопрофилни анализи, стратегии, планове, концепции. Повечето документи в тази категория произтичат от Закона за регионално развитие.
Освен документите на по-високите териториални нива, към тази категория спадат актуалните в последните години планове на градско ниво, отличаващи се с интегриран стратегически подход по отношение на поставените задачи и резултатите от тях. Най-добър пример – интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Устройствени планове: Произтичат от Закона за устройство на територията. Ориентирани териториално към общини, населени места или техни обособени части. Тематично свързани по отношение на дейностите: Общи устройствени планове (ОУП), Подробни устройствени планове (ПУП).

Международни проекти: Националният център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД през годините е изпълнявал и участвал в редица международни проекти, свързани с основните си сфери на дейност. Под различните си имена, центърът е изпълнявал самостоятелно, като част от международен екип или предоставяйки свои експерти в проекти, свързани с градско планиране, подготовка на многонационални анализи, стратегии и други документи.

ГИС и бази данни: Тази група проекти е пряко свързана с едноименната дейност. В днешно време, Центърът използва възможностите на съвременните технологии за съхраняване и обработка на данни за територията, а именно ГИС базирани решения и технологии. ГИС технологиите и базите данни са необходими за почти всички проекти, разработвани в НЦТР. В тази категория попадат всички проекти, в процеса на чието разработване са използвани такива технологии или онези, чиито краен продукт включва бази данни.

strategies
Стратегически планове
urban
Устройствени планове
integrated
Международни проекти
international
ГИС и бази данни