ENG

< Назад

Проекти по години:

2019
• Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони
• Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2
• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.
• Извършване на Междинна оценка на Общинския план за развитие на Столична община за периода 2014 – 2020 г.
• Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.
• Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курорт Пампорово
• Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови

2018
• Социално-икономически анализ на районите в Република България
• Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

2017
• Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г.
• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил
• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил
• Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“
• Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г. (в процес на реализация)

2016
• Проект за Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)
• Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните (АТЕ) и териториални единици (ТЕ) в Р. България на основата на актуални статистически данни
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Добричка, 2016 –
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Карнобат, 2016 –
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Златоград, 2016 –
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Неделино, 2016 –
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Хисаря, 2016 –
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Ракитово, 2016 –
• Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища, 2016
• ПП за автобусен терминал Бургас, 2016 –
• ИОУП Стара Загора и ПУП Бедечка- община Ст. Загора, 2016 –

2015
• Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество
• Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 2015
• Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 15- ти м.р., гр. Варна, 2015
• Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост, 2015
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Троян, 2015

2014
• Превенция на престъпността чрез градски дизайн и планиране (TU 1203 Crime prevention through Urban Design and Planning), 2014
• Концепция за туристическо райониране на България (съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски), 2014
• Общински план за развитие на Община Кюстендил, 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Вълчедръм 2014-2020 г., 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Самуил 2014-2020 г., 2014
• Концепция за пространствено развитие на Община Каспичан 2014-2020 г., 2014
• Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г., 2014
• Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2013 г., 2014
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Каварна, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Кюстендил, 2014
• Подробен устройствен план – План за улична регулация за урбанизирани зони на територията на ПП „Врачански Балкан”, 2014
• Задание за изработване на ОУП на община Бяла Слатина и опорен план, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Малко Търново, 2014
• Общ устройствен план на община Сливо поле, 2014

2013

• Концепция и схема за пространствено развитие на територията на община Сливо поле, 2013
• Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г., 2013
• Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г., 2013
• Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020 г., 2013
• Концепция за пространствено развитие на Община Велинград, 2013
• Изготвяне на бюджетна част към инвестиционната програма на гр. Велико Търново,2013
• Областна стратегия за развитие на Област София-град за периода 2014-2020 г., 2013
• Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за периода 2014-2020 г., 2013
• Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г., 2013
• Наблюдение и анализ на жилищния сектор и жилищния пазар (Мониторинг 2012г.), 2013
• Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014–2020 г., 2013
• Инвестиционен профил на община Омуртаг, 2013
• Концепция за пространствено развитие на Община Полски Тръмбеш, 2013
• Общ устройствен план на Община Панагюрище, 2013
• Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г., 2013
• Концепция за пространствено развитие и отразяване на препоръки по съгласувания на Планово задание за ОУП на Община Омуртаг, 2013
• Планово задание и опорен план към ОУП на Община Сливо поле, 2013
• Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Община Благоевград, 2013

2012

• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище, 2012
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, 2012
• Общ устройствен план на град Чирпан, 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Сливен за периода 2014-2020 г., 2012
• Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г., 2012
• Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Хасково за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода 2014-2020 г., 2012
• Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2014-2020 г., 2012
• Общ устройствен план на град Пещера и землището му, 2012
• Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния (Common spatial development document of the V4+2 countries), 2011
• Общ устройствен план на гр. Асеновград и част от землището му, 2012

2011

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., 2011
• Оценка на регионалното и демографско състояние и жилищния фонд към 01.02.2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община , 2011
• Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията, 2011
• Наблюдение и анализ на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), 2011
• ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”, 2011
• ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”, 2011
• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, 2011
• Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в София, 2011
• ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част, 2011

2010

• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област София-град, 2010
• Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора, 2010
• Междинна оценка и Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Шумен, 2010
• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Монтана, 2010
• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Благоевград, 2010
• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2010 г.
• Общ устройствоен план на курорт “Язовир Батак”, 2010
• Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия , 2010
• Общ устройствен план Община Долна баня, 2010
• ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”- 5-ти микрорайон, 2010
• Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”, 2010
• Общ устройствен план на град Шумен, 2010

2009

• Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак” – Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука” – Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград, 2009
• План за улична регулация на к.к. “Чайка”, Община Варна, 2009
• План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна, 2009
• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2009 г.

2008

• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2008 г.
• Общ устройствен план на Община Благоевград, 2008

2007

• Изследване на потенциала на инструментите за регионално развитие 2007-2013 за допринасяне към целите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии за растеж, заетост и устойчиво развитие (The Potential for regional Policy Instruments, 2007-2013, to contribute to the Lisbon and Gothenburg objectives for growth, jobs and sustainable development), 2007
• Общински план за развитие на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г., 2007
• Общ устройствен план на Община Аврен, 2007
• Общ устройствен план на Община Велинград, 2007
• Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2006 и 2007 г. (Мониторинг)

2006

• Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в страните-членки на ЕС със сходно административно-териториално устройство, 2006
• План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“, гр. София, 2006
• План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 2“, гр. София, 2006
• Общински план за развитие на Община Каварна за периода 2007 – 2013 г., 2006
• Общински план за развитие на Община Твервел за периода 2007 – 2013 г., 2006

2005

• Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия, 2005
• Общински план за развитие на Община Стара Загора за периода 2005–2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Кърджали за периода 2007–2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Несебър за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Самоков за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Търговище за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Общински план за развитие на Община Костинброд за периода 2007 – 2013 г., 2005
• Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., 2005
• Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007–2013 г., 2005
• Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007–2013 г., 2005
• Областна стратегия за развитие на Област Разград за периода 2005-2015 г., 2005
• Областна стратегия за развитие на Област В. Търново за периода 2005-2015 г.,2005
• Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2005-2015 г., 2005
• Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия, 2005

2004

• Общ устройствен план на Община Варна, 2004
• Инструкция за съгласуване на Националната стратегия за регионално развитие с Националната комплексна устройствена схема, 2004
• Инвестиционни намерения в областта на пътната мрежа в Република България, 2004

2003

• Анализ на планинските райони в държавите-членки на ЕС, присъединяващите се и други европейски страни (Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries), 2003
• Устойчиво развитие на селски райони, 2003
• Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Велико Търново, 2003
• Стратегия за устойчиво регионално развитие на Област Благоевград, 2003

2002

• Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, 2002
• Програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция, 2002
• Методика за изработване на Национална комплексна устройствена схема на Република България”, 2002
• Общ устройствен план на град Кърджали, 2002

2001

• Укрепване на общинския и регионален капацитет в Югоизточния район, 2001