ENG
Наименование: ПРЗ – ТЕЦ Марица Изток 3
Възложител: ЕНЕЛ – Марица Изток 3 – АД
Разположение: Община Гълъбово, град Гълъбово
Обща площ: 120 ха
Година: 2011 г.
Авторски колектив: арх. Ира Кънева – ръководител
арх. Д. Тотева, н.с.ик. Стойко Дошеков, екол. Емил Никитов, ком. обр. Ап. Рангелов, инж. Б. Марков, Силвия Коцева

Цели: ПРЗ на основната площадка на ТЕЦ 3 и прилежаща територия масив 12.

Задачи: Върху актуална кадастрална карта от 2009г. изработване на ПЗ и ПР, във връзка с доуплътняване на територията и отреждане на УПИ – та по предназначение за основно и спомагателно производство.

Основни идеи: Определяне и нанасяне на териториалните граници на площадката и режимите на застрояване.