ENG
Наименование: Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема.
Възложител: Направление „Архитектура и градоустройство” гр.София, Подизпълнител на ОП „Софпроект”
Година: 2011 г.
Авторски колектив: Арх. Камелия Пешунова, ик. Стойко Дошеков, инж. Илиана Гергинска, арх. Пламен Ценов
Разработката е изследователска, с практическо приложение в бъдещи проекти. Анализът и решенията от нея ще служат за задания за проектиране на цялостни Подробни устройствени планове. Обхванати са всички 24 Административни района на Столична община.

 

При работата си екипът използва актуални данни за броя на населението, на детските градини и общообразователните училища. Отчетена е и спецификата от Общия устройствен план на гр. София за конкретните зони и функциите на терените.

Въз основа на цялостните проучвания и с наслагване на перспективните устройствени параметри е изведен недостига от детски заведения и на базата на радиуси на обслужване са предложени приблизителните места за разполагане на бъдещите училища и детски градини.

Проучването и резултатите са изцяло в ГИС среда, обвързани с бази данни.