ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни ПУПланове, съгласно одобрена схема

Настоящата разработка е част от планираните проучвателни работи, произтичащи от Общинския план за развитие 2007-2013 г. – “Подобряване условията на живот и качествата на жизнената среда.
Основна цел на задачата е постигане на съответствие между потребителите на образователната система и изградената образователна инфраструктура и функционалната и териториална организация на образованието.
Обхватът на проучването за целите на анализа в тази задача е в няколко посоки:
Съществуваща Нормативна база (Норми, нормативи, стандарти);
Резултати от преброяване на населението през 2011г.;
Параметри на образователната инфраструктура по райони.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
ОП “СОФПРОЕКТ ОГП”

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
арх. Пламен Ценов
инж. Илиана Гергинска
ик. Стойко Дошеков