ENG

Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към Международни проекти

Предварително проучване „Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка на пространствено морско планиране на проект MARSPLAN-BS“

Задачата е изпълнявана по силата на договор № РД-02-29-267/13.09.2017 г. с възложител МРРБ.

Предварителните проучвания имат за цел да систематизират и допълнят анализите за състоянието на българския участък от Черно море, да прецизират рамката на морското пространствено планиране в България, въз основа на анализ и оценка на законодателството, действащите стратегически и планови документи и добрите практики, да определят капацитета и готовността на основните участници и да предложат методика за разработване на Национален морски пространствен план.

Анализираните законодателни документи и инструменти за морско пространствено планиране са систематизирани в няколко групи – международни, документи за Черноморския регион, Европейски регламенти и директиви и национални законови и подзаконови актове.
Предварителните проучвания на наличните документи, научни публикации и информацията в Платформата на ЕС за Морско пространствено планиране, показват, че съществува ограничен набор от документи, дефиниращи обхвата и технологията за разработване на морски пространствен план.

Добрите практики в областта на морското пространствено планиране са проучени в страни извън Европейския съюз и в страните-членки на ЕС.

При изпълнението на задачата са проучени и анализирани и:
• Капацитет, опит, практики и ресурси на национални ведомства, структури и институции, местни власти, регионални структури, научни структури и поделенията им и др.
• Източници на информация и данни, включително и достоверност, степен на подробност и акуратност, периоди на актуализация, вид на данните и др.
• И др.

В рамките на задачата е предложена и методика за разработване на Морски пространствен план за българския участък от Черно море – прилежаща територия и акватория.

Година:
2017

Статус:
Приключен през 2018 г.

Възложител:
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ)

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
ст.н.с. д-р арх. Петко Еврев – Методика за НМПП
Мария Новакова – Информационно осигуряване на МПП
инж. Светла Василева – Анализ на национални документи и институции, Транспортна и техническа инфраструктура
ек. Емил Никитов – Състояние на морската среда, Процедури по ЕО и ОС
инж. Тина Попова – Морски води, ВиК инфраструктура
арх. Стойчо Мотев – Морски туризъм, екосистемни услуги
геогр. Димитър Димитров – Демография
ик. Стойко Дошеков – Морска икономика
кдп Богдан Богданов – Пристанища и пристанищна инфраструктура, Международно морско законодателство
Свилен Крайчев – Морски трафик, капацитет на българските институции
Инж. Боряна Денева – геология, хидрогеология, минерални ресурси
Проф. д-р инж. Деньо Денев – консултант – геозащита, геоложки процеси
Адв. Силвия Бостанджиева – консултант законодателна рамка