ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план –
План за улична регулация за урбанизирани зони на територията на ПП „Врачански Балкан”, 2014

Задачата е разработена на база Договор номер DIR 5113326- С-00-77 от 19.09.2014г. след проведена открита процедура за избор на Изпълнител.
Основна задача за изпълнение бе да се подсигури урбанистична основа за икономически растеж и устойчиво управление на разглежданите територии при оптимално отчитане и съхраняване на природните дадености и екосредата в изпълнение на основните приоритети на Дирекцията на парка. В същото време проектът е едновременно достатъчно ясен и точен и същевременно гъвкав и с възможности за бързо привеждане в съответствие с изменящите се нови условия и изискванията както на местно ниво, така и на регионално и национално ниво.
Проектът за План на улична регулация е изработен върху Карта на възстановената собственост на имотите в землищата на с. Згориград, Паволче, Оплетня, Лютаджик, Пършевица, Челопек с добавени елементи на специализиран кадастър – релеф. Решена е уличната регулация и са определени поземлените имоти за публични мероприятия. номерата на кварталите, видът и очертанията на уличната мрежа, в т.ч. бордюрни линии и тротоари, транспортни съоръжения, открити паркинги, уширения и др., пешеходните зони и пространства, териториите за озеленяване и за инженерна инфраструктура.

Година:
2014

Статус:
Приключен

Възложител: 
Дирекция на ПП „Врачански Балкан”

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
арх. Пламен Ценов
к. арх. Велин Киров
ик. геогр. Димитър Димитров
ик. Стойко Дошеков
инж. Надежда Ярловска
инж. М. Йорданова
Ф.Николов