ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план за улична регулация за курортно ядро „Смолянски езера”

Подробният устройствен план на курортно-туристическо ядро”Смолянски езера” третира една територия от 637 ха., чийто граници са определени с планово задание.
Главната цел на разработката е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на туристическото ядро в хармонично единство на новите структури и дейности със съществуващите природни и антропогенни елементи при отчитане уникалността на средата в, в която те се развиват.
Подробният устройствен план е разработен в две части, план за улична регулация и обществени мероприятия и план за застрояване. Този подход осигурява надеждност на решението и параметриране на територията, съобразено с потенциалните й възможности.
Планът предвижда основната част от разработваната територия – 44,7% да са горските терени и терените за озеленяване.
Tерените за урбанизация заемат 33 % от територията. Заложените в матриците параметри гарантират разумно застрояване, недоминиращо над природния компонент.
Транспортната комуникацията в обхвата на разработката осигурява достъп до всеки имот. Осигурени са 960 обществени паркоместа в деветнадесет паркинга. Допълнителни паркоместа и паркиране ще има във всички имоти за курортни и обслужващи дейности.

Година:
2009

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Смолян

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
инж. Бойко Марков
арх. Пламен Ценов
инж. Илиана Гергинска
ик. Стойко Дошеков
инж. Дафина Маламова
инж. Васил Попов
инж. Лидия Петрова